Natječaj slika

natječaj

E India dela love aso Romano Rodibaso Centri ko anglune duj bersh
-E India Finansirini e duje bershengo proekti aso Rodlibaso Centri ko univerziteti ani Poljska.
-O romano profesori Hristo Kyuchukov si sherutno ko akava centri thaj ov phenela so e rodibasi buti phandlo e romane kultura, istorija, hem e romane chibja o angluno bersh ka ovel fokusirime ki Poljska.
-O dujto bersh akija rodibasi buti ka buvljaceripe ko avera Evropake phuvja. Palo duje bershengo projekti soj finansirimo kotar e Indija o Romano Rodibaso Centri vi ponadori ka cerel pi buti, phenela o Hristo Kyuchukov.
Reporteri:Veljko Karamani
veljko.karamani@sr.se
stipendije

Javni poziv za stipendiju

Javni poziv polaznicima prvih razreda srednjih škola pripadnicima romske nacionalne manjine za stipendiju Ministarstva znanosti i obrazovanja za školsku godinu 2019./2020.

Rok za podnošenje zahtjeva za dodjelu novčane potpore – stipendije je 11. studenoga 2019. godine. Zahtjevi se podnose na propisanome Obrascu zahtjeva za dodjelu novčane potpore  stipendije redovitim učenicima srednjih škola u školskoj godini 2019./2020.

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA

KLASA: 016-01/19-01/00233
URBROJ: 533-09-19-0002
Zagreb, 18. rujna 2019.

Na temelju Odluke o kriterijima i načinu ostvarivanja prava na stipendiju za redovite učenike polaznike srednjih škola pripadnike romske nacionalne manjine za školsku godinu 2019./2020. (KLASA:016-01/19-01/00233, URBROJ:533-26-19-0003) od 18. rujna 2019. i na temelju članka 52. Zakona o sustavu državne uprave (Narodne novine, broj 66/2019), a u vezi s provedbom odredbi Nacionalne strategije za uključivanje Roma za razdoblje od 2013. do 2020. godine, donesene temeljem Zaključka Vlade Republike Hrvatske (KLASA: 016-02/12-01/14, URBROJ: 50301-04/12-12-2) na sjednici održanoj 29. studenoga 2012. godine, ministrica znanosti i obrazovanja raspisuje

JAVNI POZIV
polaznicima prvih razreda srednjih škola pripadnicima romske nacionalne manjine
za stipendiju Ministarstva znanosti i obrazovanja za
školsku godinu 2019./2020.

1. PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet ovog Javnog poziva je prikupljanje prijava učenika polaznika prvih razreda srednjih škola pripadnika romske nacionalne manjine (u daljnjem tekstu: učenici) za stipendiju Ministarstva znanosti i obrazovanja (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) za školsku godinu 2019./2020. (u daljnjem tekstu: Javni poziv).

2. OPĆI UVJETI JAVNOG POZIVA

Pravo prijave na Javni poziv ima učenik:

 • hrvatski državljanin pripadnik romske nacionalne manjine s prebivalištem u Republici Hrvatskoj,
 • upisan u prvi razred srednje škole u školskoj godini 2019./2020.

Iznimno, pravo prijave na Javni poziv ima i učenik koji ranije nije ostvario pravo na stipendiju:

 • hrvatski državljanin pripadnik romske nacionalne manjine s prebivalištem u Republici Hrvatskoj,
 • koji ponavlja isti razred u školskoj godini 2019./2020.
 • koji mijenja program obrazovanja prvi put u školskoj godini 2019./2020.
 • upisan u viši razred srednje škole u školskoj godini 2019./2020.
 • nastavlja obrazovanje za višu razinu kvalifikacije u statusu redovitog učenika u 2019./2020.

Pravo prijave na Javni poziv nema učenik:

 • upisan u prvi razred srednje škole ili viši razred srednje škole, a ostvaruje pravo na stipendiju iz drugih izvora financiranja,
 • pripadnik je druge nacionalne manjine,
 • nije hrvatski državljanin s prebivalištem u Republici Hrvatskoj.

3. VISINA I TRAJANJE NOVČANE POTPORE

Ministarstvo na temelju Javnog poziva dodijeljuje stipendiju učenicima:

 • upisanima u prvi razred srednje škole ili viši razred srednje škole koji ranije nisu ostvarili pravo na stipendiju, u iznosu od 700,00 kuna mjesečno
 • koji ponavljaju isti razred u školskoj godini 2019./2020. ostvaruju pravo na stipendiju u iznosu od 300,00 kuna mjesečno.

Pravo na stipendiju učenici (korisnici stipendije) ostvaruju za razdoblje od rujna 2019. godine do lipnja 2020. godine.

4. NAČIN PRIJAVE

Učenici se prijavljuju za dodjelu stipendije putem Obrasca zahtjeva za dodjelu novčane potpore – stipendije redovitim učenicima srednjih škola, koji dostavlja srednja škola u koju su učenici upisani u Republici Hrvatskoj, a koji je dostupan na mrežnoj stranici Ministarstva (https://mzo.gov.hr/). Uz Obrazac zahtjeva učenik je, putem srednje škole, dužan dostaviti i ostalu obveznu dokumentaciju propisanu ovim Javnim pozivom.

Izvornik prijave srednja škola, u koju su učenici upisani u Republici Hrvatskoj, šalje preporučeno poštom, dostavljačem ili osobno (predaja u urudžbenom uredu).

Na vanjskom dijelu omotnice potrebno je istaknuti naziv Javnog poziva, zajedno s punim nazivom i adresom škole te napomenom:

“JAVNI POZIV
polaznicima prvih razreda srednjih škola pripadnicima romske nacionalne manjine
za stipendiju Ministarstva znanosti i obrazovanja za
školsku godinu 2019./2020.
– Srednjoškolske stipendije za učenike Rome”

Prijave se šalju na sljedeću adresu:

Ministarstvo znanosti i obrazovanja
Samostalni sektor za nacionalne manjine
Donje Svetice 38
10000 Zagreb

Obvezna dokumentacija za prijavu učenika:

 1. DOKAZ O PRIPADNOSTI ROMSKOJ NACIONALNOJ MANJINI (RODNI LIST učenika ili jednog od roditelja/skrbnika ili IZVADAK IZ POPISA BIRAČA ZA RODITELJA/SKRBNIKA iz koje je to vidljivo)
 2. PRESLIKA DOMOVNICE (dokaz o hrvatskom držaljanstvu)
 3. UVJERENJE O PREBIVALIŠTU/BORAVIŠTU ZA VRIJEME ŠKOLOVANJA
 4. PRESLIKA SVJEDODŽBE ZADNJEGA ZAVRŠENOG ILI NEZAVRŠENOG (ZA PONAVLJAČE) RAZREDA ŠKOLE
 5. PRESLIKA VLASTITOGA TEKUĆEG/ŽIRO RAČUNA U BANCI (na ime i prezime učenika, a ne roditelja/skrbnika)
 6. UVJERENJE (potvrdu) o upisu učenika u razred srednje škole s navedenim programom
 7. PISANA IZJAVA RODITELJA/SKRBNIKA UČENIKA da učenik nije korisnik druge stipendije.
 8. RJEŠENJE ŠKOLE kojim se učeniku odobrava nastavak obrazovanja za višu razinu kvalifikacije u statusu redovitog učenika (ZA UČENIKE KOJI NASTAVLJAJU OBRAZOVANJE ZA VIŠU RAZINU KVALIFIKACIJE)

5. ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA I NAČIN DOSTAVE ODLUKE

Javni poziv traje od 10. listopada 2019. do 11. studenoga 2019. godine.
Rok za podnošenje prijava učenika na Javni poziv je 11. studenoga 2019. godine.

Prijava je dostavljena u roku ako je na prijamnom žigu razvidno da je zaprimljena u pošti do kraja dana koji je naznačen kao rok za prijavu na Javni poziv (11. studenoga 2019. godine do 23.59 sati).

U slučaju da se prijava dostavlja osobno u pisarnicu Ministarstva, to treba učiniti najkasnije do kraja radnoga vremena pisarnice onog datuma koji je naznačen kao rok za prijavu na Javni poziv, a prijavitelju će biti izdana potvrda o točnom vremenu primitka pošiljke.

Sve prijave poslane izvan roka neće biti uzete u razmatranje.

Ministarstvo donosi Odluku o dodjeli stipendije redovitim učenicima srednjih škola pripadnicima romske nacionalne manjine za školsku godinu 2019./2020.

MINISTRICA
prof. dr. sc. Blaženka Divjak

stipendije

Stipendija Grada Zagreba za učenike koji se obrazuju za deficitarna zanimanja za potrebe obrtništva

04.10.2019.

Stipendija je ustanovljena 2003./2004. školske godine s ciljem poticanja upisa učenika u trogodišnje strukovne programe obrazovanja.

Odlukom o Stipendiji Grada Zagreba za učenike koji se obrazuju za deficitarna zanimanja za potrebe obrtništva (Službeni glasnik Grada Zagreba 11/18) utvrđeni su opći

uvjeti, postupak i kriteriji za dodjelu Stipendije Grada Zagreba za učenike koji se obrazuju za deficitarna zanimanja za potrebe obrtništva te njihova prava i obveze kao korisnika stipendije.

Godišnje se dodjeljuje do 150 stipendija učenicima 1. razreda.

Stipendija se dodjeljuje na temelju natječaja. Gradonačelnik odlučuje o raspisivanju i objavi natječaja svake godine do kraja rujna. Obavijest o objavi natječaja objavljuje se u dnevnom tisku, a natječaj na web-stranici Grada Zagreba (www.zagreb.hr).

Natječaj provodi Povjerenstvo za dodjelu Stipendije Grada Zagreba za učenike koji se obrazuju za deficitarna zanimanja koje imenuje gradonačelnik Grada Zagreba iz redova obrtnika, stručnih i drugih javnih djelatnika, a pročelnik Ureda za demografiju član je Povjerenstva po položaju.

Mjesečna stipendija iznosi:

– 1.000,00 kn za učenike 1. razreda,

– 1.300,00 kn za učenike 2. razreda i

– 1.600,00 kn za učenike 3. razreda.

Za Stipendiju Grada Zagreba za učenike koji se obrazuju za deficitarna zanimanja za potrebe obrtništva Grad Zagreb u svom proračunu godišnje izdvaja 2.000.000,00 kuna.

Do školske godine 2017./2018. stipendirana su 1573 učenika, za što je ukupno izdvojeno 52.000.000,00 kuna.

NATJEČAJ

OBRAZAC MOLBE

Stipendija Grada Zagreba za učenike i studente pripadnike romske nacionalne manjine

 04.10.2019.


Stipendija se dodjeljuje od 2012./2013. školske, odnosno akademske godine učenicima i studentima, a studentima poslijediplomskih studija od akademske godine 2018./2019., s ciljem poticanja pripadnika romske nacionalne manjine na završavanje srednje škole, kao i na nastavak školovanja u sustavu visokog obrazovanja.
 
Uvjeti, postupak i kriteriji za dodjelu Stipendije propisani su Odlukom o Stipendiji Grada Zagreba za učenike i studente pripadnike romske nacionalne manjine (Službeni glasnik Grada Zagreba 11/18).
 
Stipendija se dodjeljuje na temelju natječaja. Gradonačelnik Grada Zagreba odlučuje o raspisivanju i objavi natječaja do kraja rujna za učenike, a do kraja listopada za studente. Obavijest o objavi natječaja objavljuje se u dnevnom tisku, a natječaj na web-stranici Grada Zagreba (www.zagreb.hr).
 
O dodjeli Stipendije odlučuje Povjerenstvo za dodjelu Stipendije Grada Zagreba, koje imenuje Gradska skupština Grada Zagreba.
 
Neto iznos Stipendije utvrđen je u visini 35% za učenike, 50% za studente i 60% za studente poslijediplomskih studija prosječne neto plaće u Gradu Zagrebu za razdoblje siječanj – kolovoz godine u kojoj se natječaj za Stipendiju raspisuje.
 
Iznos Stipendije utvrđen je u visini 35% za učenike i 50% za studente prosječne neto plaće u Gradu Zagrebu za razdoblje siječanj – kolovoz godine u kojoj se natječaj za Stipendiju raspisuje..
 
Za Stipendiju Grada Zagreba, Grad Zagreb u svom proračunu godišnje izdvaja 2.000.000,00 kuna.
 
Do školske godine 2017./2018. dodijeljena je 231 stipendija pripadnicima romske nacionalne manjine: 213 učenicima i 18 studentima za što je izdvojeno 5.900.000,00 kuna

NATJEČAJ 

OBRAZAC MOLBE
NATJEČAJ CIVILNE ZAKLADE

Stipendija Grada Zagreba za učenike koji se obrazuju za medicinske sestre / tehničare opće njege

Stipendija Grada Zagreba za učenike koji se obrazuju za medicinske sestre / tehničare opće njege

03.10.2019.
Stipendija Grada Zagreba za učenike koji se obrazuju za medicinske sestre / tehničare opće njege
 
Od školske godine 2019./2020. Grad Zagreb dodjeljuje Stipendiju Grada Zagreba za učenike koji se obrazuju za medicinske sestre / tehničare opće njege, koji imaju obvezu nakon završenog školovanja zaposliti se u ustanovama socijalne skrbi kojima je osnivač Grad Zagreb.
 
Uvjeti, postupak i kriteriji za dodjelu Stipendije propisani su Odlukom o Stipendiji Grada Zagreba za učenike koji se obrazuju za medicinske sestre / tehničare opće njege(Službeni glasnik Grada Zagreba 18/19).
 
Stipendija se dodjeljuje na temelju natječaja. Gradonačelnik Grada Zagreba odlučuje o raspisivanju i objavi natječaja svake godine do kraja rujna. Obavijest o objavi natječaja objavljuje se u dnevnom tisku, a natječaj na web-stranici Grada Zagreba (www.zagreb.hr).
Stipendija se dodjeljuje redovnim učenicima četvrtih i petih razreda srednjih škola za medicinske sestre / tehničare opće njege u Gradu Zagrebu. Broj Stipendija za četvrti odnosno peti razred utvrđuje gradonačelnik Grada Zagreba prema sredstvima osiguranima u proračunu Grada Zagreba i potrebama ustanova socijalne skrbi kojima je osnivač Grad Zagreb.
 
Neto iznos mjesečne Stipendije utvrđuje se u visini od 35% prosječne neto plaće u Gradu Zagrebu za razdoblje siječanj – kolovoz godine u kojoj se natječaj za Stipendiju raspisuje.
 
O dodjeli Stipendije odlučuje Povjerenstvo za dodjelu Stipendije Grada Zagreba, koje imenuje gradonačelnik Grada Zagreba.
stipendije

NATJEČAJ ZA STUDENTSKE STIPENDIJE

Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Samostalni sektor za nacionalne manjine raspisuje Javni natječaj za dodjelu državnih stipendija za studente pripadnike romske nacionalne manjine upisane na sveučilišne, stručne i poslijediplomske studije na visokim učilištima u Republici Hrvatskoj, za akademsku godinu 2019./2020.

Rok: 31. listopada 2019.

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA

KLASA: 016-01/19-01/00243
URBROJ: 533-09-19-0001
Zagreb, 19. rujna 2019.
Na temelju članka 52. Zakona o sustavu državne uprave (Narodne novine, broj 66/2019) i članka 2. stavka 2. Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na državnu stipendiju za studente pripadnike romske nacionalne manjine (Narodne novine, broj 76/2019.), Ministarstvo znanosti i obrazovanja (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za dodjelu državnih stipendija za studente pripadnike romske nacionalne manjine upisane
na sveučilišne, stručne i poslijediplomske studije na visokim učilištima
u Republici Hrvatskoj, za akademsku godinu 2019./2020.

I. Opći uvjeti za podnošenje prijave:

Za dodjelu državne stipendije mogu se natjecati studenti pripadnici romske nacionalne manjine koji ispunjavaju sljedeće opće uvjete:

 • da su hrvatski državljani ili da su državljani zemalja članica Europske unije s prijavljenim boravkom u Republici Hrvatskoj koji imaju odobren status stranca na stalnome boravku u Republici Hrvatskoj i osobe sukladno Zakonu o međunarodnoj i privremenoj zaštiti, što se dokazuje domovnicom, preslikom boravišne iskaznice ili odgovarajućom potvrdom koju izdaje nadležna policijska uprava;
 • da imaju status studenta sveučilišnoga, stručnoga ili poslijediplomskoga studija na visokom učilištu u Republici Hrvatskoj, što se dokazuje obrascem za prijavu koji ovjerava visoko učilište;
 • da imaju dokaz o pripadnosti romskoj nacionalnoj manjini, što se dokazuje preslikom rodnoga lista ili ispisa iz popisa birača;
 • da izjavljuju da ne primaju drugu stipendiju iz javnih izvora (označava se na obrascu za prijavu).

II. Posebni uvjeti za podnošenje prijave:

Za dodjelu državne stipendije mogu se natjecati studenti pripadnici romske nacionalne manjine koji ispunjavaju sljedeće posebne uvjete:

 • do maksimalno dvije godine evidentiranoga zaostajanja/ponavljanja tijekom upisanoga studijskog programa;
 • izvršavanje studijskih obveza sukladno propisima visokog učilišta (odnosi se na studente poslijediplomskih studija).

III. Na Javni natječaj za dodjelu državne stipendije ne mogu se prijaviti studenti pripadnici romske nacionalne manjine:

 • koji su u akademskoj godini prijave na natječaj treći put u statusu studenta upisali istu godinu studija na istoj razini studija, ne računajući akademske godine studija u kojima je student imao upisano mirovanje obveza studenta;
 • studenti koji imaju upisano mirovanje obveza studenta u akademskoj godini 2019./2020.;
 • studenti poslijediplomskih studija koji ne izvršavaju studijske obveze sukladno propisima visokog učilišta.

IV. Kriteriji za raspodjelu državne stipendije za studente pripadnike romske nacionalne manjine:

(a)

 • rang-lista za studente prve godine preddiplomskih sveučilišnih studija, integriranih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija te kratkoga stručnog studija i preddiplomskoga stručnog studija utvrđuje se na način da se broj bodova izračunava na temelju mjesta na rang-listi u razredbenome postupku na visokom učilištu koje je student upisao;
 • rang-lista za studente viših godina preddiplomskih sveučilišnih studija, integriranih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija te kratkoga stručnog studija i preddiplomskoga stručnog studija utvrđuje se na način da se broj bodova izračunava na temelju umnoška prosjeka ocjena prethodnih akademskih godina (zaokruženoga na tri decimale) i prosječnoga broja ECTS bodova ostvarenih tijekom studija (koji može biti najviše 60 po godini studiranja);

(b)

 • rang-lista za studente prve godine diplomskih sveučilišnih i specijalističkih diplomskih stručnih studija utvrđuje se na način da se broj bodova izračunava na temelju umnoška prosjeka ocjena na studiju (zaokruženoga na tri decimale) koji prethodi upisanoj višoj razini studija i prosječnoga broja ECTS bodova ostvarenih na prethodno završenoj razini studija;
 • rang-lista za studente viših godina diplomskih sveučilišnih i specijalističkih diplomskih stručnih studija utvrđuje se na način da se broj bodova izračunava na temelju umnoška prosjeka ocjena na upisanome studiju više razine (zaokruženoga na tri decimale) i prosječnoga broja ostvarenih ECTS bodova;

(c)

 • rang-lista za studente poslijediplomskih studija utvrđuje se na način da se broj bodova izračunava na temelju umnoška prosjeka svih ocjena (zaokruženoga na tri decimale) i prosječnoga broja ECTS bodova ostvarenih tijekom studija koji prethodi upisanome poslijediplomskom studiju, što se dokazuje Dopunskom ispravom o studiju ili prijepisom ocjena s prethodno završene razine studija.

V. Podnošenje prijava

Prijava za stipendiju podnosi se u sljedećim koracima:

 1. Obrazac za prijavu stipendije preuzima se s internetske stranice: https://mzo.gov.hr/
 2. Student popunjava, ispisuje i potpisuje obrazac za prijavu;
 3. Točku 3. obrasca za prijavu popunjava, potpisuje i ovjerava žigom ovlaštena osoba visokog učilišta na kojem student studira;
 4. Skenirani obrazac za prijavu, u cijelosti popunjen i ovjeren od visokog učilišta student šalje na adresu: studentiromi-stipendije@mzo.hr
 5. Obvezna propisana dokumentacija:
 •  preslika domovnice,
 •  preslika obje strane osobne iskaznice ili putovnice,
 •  preslika boravišne iskaznice ili odgovarajuće potvrde koju izdaje nadležna policijska uprava za studente državljane Europske unije,
 •  preslika rodnoga lista ili ispisa iz popisa birača ili preslika ovjerene izjave kod javnoga bilježnika kao dokaz o pripadnosti romskoj nacionalnoj manjini,
 •  preslika Dopunske isprave o upisanome poslijediplomskom studiju koju izdaje visoko učilište ili prijepis ocjena s prethodno završene razine studija ovjereno od visokog učilišta, za studente poslijediplomskih studija;
       6. Obrazac za prijavu – ispisan, potpisan i ovjeren, zajedno s propisanom dokumentacijom iz točke 5. poslati poštom na adresu:

Ministarstvo znanosti i obrazovanja
Samostalni sektor za nacionalne manjine
Donje Svetice 38
10 000 Zagreb
s naznakom: „Javni natječaj za državnu stipendiju za studente pripadnike romske nacionalne manjine za akademsku godinu 2019./2020.“.

Prijave na Javni natječaj za dodjelu državnih stipendija za studente pripadnike romske nacionalne manjine podnose se od 1. listopada do 31. listopada 2019. godine (uključujući i 31. listopada 2019.). Kao datum podnošenja prijave uzimat će se datum poštanskoga pečata na poslanoj prijavi.

Prijave se smatraju valjanima ako su podnesene pravodobno s potpunom dokumentacijom u propisanome roku. Dostavljena dokumentacija ne vraća se podnositelju prijave.

VI. Postupak provedbe Javnoga natječaja i donošenja Odluke o dodjeli državne stipendije  studentima pripadnicima romske nacionalne manjine

Javni natječaj provodi se sukladno odredbama članaka 5. – 8. Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na državnu stipendiju za studente pripadnike romske nacionalne manjine (Narodne novine, broj 76/2019., u daljnjem tekstu: Pravilnik). Ministrica će na prijedlog Povjerenstva za provedbu Javnoga natječaja za dodjelu državnih stipendija u roku od najviše petnaest (15) dana od zaprimanja prijedloga donijeti Odluku o dodjeli državnih stipendija studentima pripadnicima romske nacionalne manjine, sukladno člancima 11. – 12. Pravilnika.

Osobe koje se prijave na Javni natječaj svojim potpisom na obrascu za prijavu potvrđuju da su upoznate s odredbama koje reguliraju provedbu Javnoga natječaja i donošenje Odluke o dodjeli državnih stipendija studentima pripadnicima romske nacionalne manjine. Osobe koje se prijave na Javni natječaj svojim potpisom na obrascu za prijavu daju suglasnost da se njihovi osobni podaci obrađuju, čuvaju i objave na rang-listi studenata koji su ostvarili pravo na državnu stipendiju, sukladno Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine, broj 42/18) i Pravilniku.

Rang-lista studenata pripadnika romske nacionalne manjine koji su ostvarili pravo na državnu stipendiju, s ciljem osiguranja transparentnosti postupka, bit će objavljena na internetskoj stranici Ministarstva te će sadržavati: ime i prezime studenta, godinu studija i naziv visokog učilišta.

Studenti pravo na dodjelu državne stipendije stječu nakon potpisivanja Ugovora o dodjeli državne stipendije.

Mjesečni iznos državne stipendije je 1.300,00 kuna i isplaćivat će se za razdoblje od listopada 2019. do srpnja 2020. godine.

Za sva dodatna objašnjenja studenti se mogu obratiti na kontakt-adresu: studentiromi-stipendije@mzo.hr

MINISTRICA
prof. dr. sc. Blaženka Divjak

NATJEČAJ CIVILNE ZAKLADE

OBAVIJEST O NAGRADI

Traže male i kratkoročne projekte i inicijative koje potiču i promiču
kulturna raznolikost Roma u društvu dunavske regije. Prijedlozi projekata mogli bi
spadaju u sljedeće glavne teme:

Glazba, ples, film, fotografija, vizualne umjetnosti, kazalište i književnost
Promicanje društvenih, kulturnih i jezičnih identiteta Roma
Promicanje razumijevanja između Roma i neroma, odnosno smanjenja
stereotipa i predrasuda
Poboljšanje socijalne situacije Roma


Najbolji projekti ili inicijative bit će odabrani i dodijeljeni po cijeni od stručnog žirija
i dionika koje je pozvala Europska dunavska akademija. Pobjednici će biti počašćeni
s nagradom u iznosu do 100% troškova projekta od 500 € do 3.500 €!

Koristite njihov jednostavan obrazac za prijavu na Open Danube Award:
http://opendanube.eu/application/

Rok za prijavu je 15. srpnja 2019. godine!OBAVIJEST ZA NAGRADU

Ako nekog zanima može se obratiti sa pitanjima na adresi : award@opendanube.eu

453px-Coat_of_arms_of_Croatia_svg

 

 REPUBLIKA  HRVATSKA

Savjet za nacionalne manjine

Klasa:      402-08/18-07/01

Urbroj:    50438-18-02

Zagreb,   19. studeni 2018.g.

 

                                                                 SVIM UDRUGAMA I USTANOVAMA

                                                                           NACIONALNIH MANJINA               

– svima –

 

Predmet:      OBAVIJEST O JAVNOM POZIVU I UPUTE UDRUGAMA I USTANOVAMA NACIONALNIH MANJINA ZA PRIJAVU PROGRAMA KULTURNE AUTONOMIJE PREKO INTERNETSKE APLIKACIJE ZA 2019.god.

 

Poštovani !

Savjet  za nacionalne manjine Republike Hrvatske temeljem članka 35.stavka 4. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (NN br. 155/02 i 80/10 i 93/11) objavio je 16.studenog 2018. u „Narodnim Novinama“ br.101/18 „J A V N I    P O Z I V  UDRUGAMA I USTANOVAMA NACIONALNIH MANJINA ZA PREDLAGANJE PROGRAMA ZA OSTVARIVANJE KULTURNE AUTONOMIJE IZ PODRUČJA: INFORMIRANJA I IZDAVAŠTVA, KULTURNOG AMATERIZMA I MANIFESTACIJA, PROGRAMA KOJI PROIZLAZE IZ BILATERALNIH SPORAZUMA I UGOVORA, KOJI ĆE SE SUFINANCIRATI SREDSTVIMA IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE U 2019; POTPORE ZA PROGRAME OSTVARIVANJE KULTURNE AUTONOMIJE NACIONALNIH MANJINA“

Pri utvrđivanju financijske potpore za programe ostvarivanja kulturne autonomije nacionalnih manjina iz sredstava Državnog proračuna Republike Hrvatske Savjet će primjenjivati KRITERIJE FINANCIRANJA I UGOVARANJA PROGRAMA KULTURNE AUTONOMIJE NACIONALNIH MANJINA I METODOLOGIJA PRAĆENJA I VREDNOVANJA PROVEDBE FINANCIRANIH PROGRAMA ( „Narodne Novine“ br. 105/16 ).

Povjerenstvo Savjeta za nacionalne manjine prilikom sastavljanja prijedloga Odluke o rasporedu sredstava primjenjivati će bodovnu listu i rukovoditi isključivo na temelju propisanih Kriterija financiranja i ugovaranja programa kulturne autonomije nacionalnih manjina i metodologija praćenja i vrednovanja provedbe financiranih programa ( „Narodne Novine“ br. 105/16 )., kao i dostavljenih godišnjih izvještaja o utrošku sredstava za 2018. god.

Aplikacija za prijavu programa nalazi se na službenim internetskim stranicama www.savjet.nacionalne-manjine.info

 

Prijave programa obavljaju se putem elektronske aplikacije objavljene na internetskim stranicama Savjeta za nacionalne manjine www.savjet.nacionalne-manjine.info od 26.studenog 2018.

Potvrdu prijedloga programa iz elektronske aplikacije sa potpisom odgovorne osobe za zastupanje i izjavom pod materijalnom i kaznenom odgovornošću da su upisani podaci u aplikaciji istiniti zajedno sa obaveznim prilozima :

 1. ORIGINAL UVJERENJA O NEKAŽNJAVANJU ODGOVORNIH OSOBA NE STARIJI OD MJESEC DANA
 2. FINANCIJSKI PLAN PRIHODA I RASHODA REALIZACIJE PROGRAMA ZA RASPISANO VREMENSKO RAZDOBLJE (kalendarska godina)
 3. U SLUČAJU DA UDRUGA ILI USTANOVA NACIONALNE MANJINE U ZADNJE TRI GODINE NIJE BILA SUFINANCIRANA PREKO SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE TREBA DOSTAVITI DOKAZE O DOSADAŠNJEM RADU I AKTIVNOM DJELOVANJU (fotografije sa nastupa i manifestacija, objavljenih priloga-članaka iz novina, objavljenih djela iz programa izdavaštva, tiskani časopisi iz programa informiranja i drugo sa kratkim obrazloženjem i opisom)

Potvrdu prijedloga programa iz aplikacije treba poslati sa povratnicom na adresu:

Savjet za nacionalne manjine Republike Hrvatske, Zagreb, Mesnička 23. SA NAZNAKOM „ZA JAVNI POZIV“

 • Rok za podnošenje prijedloga programa je do 24   prosinca  2018.godine.
 • NAPOMENA: UKOLIKO UDRUGA, SAVEZ/ZAJEDNICA NACIONALNIH MANJINA UZ PRIJAVU NE DOSTAVI SVE OBAVEZNE I ISPRAVNE PRILOGE U PDF FORMATU KAO I PRILOGE KOJI SE DOSTAVLJAJU U PAPIRNATOM OBLIKU SMATRAT ĆE SE DA NISU PREŠLE BODOVNI PRAG
 • MINIMALNI BODOVNI PRAG 9 BODOVA
 • MAKSIMALNI  BROJ BODOVA 36
 • BROJ BODOVA ĆE SE POVEĆATI ILI SMANJITI U RASPONU DO NAJVIŠE 4 BODA U ZAVISNOSTI OD DOSTAVLJENIH GODIŠNJIH IZVJEŠTAJA UDRUGA ZA 2017.GOD. KOJI SU SE SUFINANCIRALI PREKO SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE, ODNOSNO POVEĆATI ILI SMANJITI U RASPONU DO NAJVIŠE 2 BODA U ZAVISNOSTI OD PRILOGA BR.10

 

Prije prijave programa putem internetske aplikacije treba pripremiti u PDF formatu slijedeće dokumente:

 1. PRESLIK RJEŠENJA O UPISU U REGISTAR UDRUGA, (NAJMANJE 36 MJESECA OD OSNUTKA DO DANA OBJAVE JAVNOG POZIVA U NARODNIM NOVINAMA, ODNOSNO 24 MJESECA ZA UDRUGE KOJE SU ČLANICE SAVEZA/ZAJEDNICE)
 2. PRESLIK NOVOG STATUTA UDRUGE
 3. PRESLIK ODLUKE SA ZADNJE IZBORNE SKUPŠTINE O ODGOVORNIM OSOBA  
 4. PRESLIK UVJERENJA O NEKAŽNJAVANJU ODGOVORNIH OSOBA
 5. POPIS ČLANOVA UDRUGE I POPIS OD MINIMALNO 20 ČLANOVA DEKLARIRANIH PRIPADNIKA NACIONALNE MANJINE IZ REGISTRA BIRAČA OVJERENU OD STRANE OVLAŠTENE OSOBE ZA ZASTUPANJE (predsjednik udruge) (ZA SAVEZE/ZAJEDNICE UDRUGA POPIS ČLANICA – UDRUGE,KUD-ovi i sl.)
 6. PRESLIK UGOVORA, RJEŠENJA ILI ODLUKE O NAJMU PROSTORA UKOLIKO UDRUGA NEMA VLASTITI PROSTOR

OBRAZAC OOP/19 – BROJ MJESECI OD UPISA UDRUGE U MATIČNI REGISTAR: upisati datum prvog upisa.

Prijedlozi programa koji ne budu sastavljeni sukladno ovom pozivu kao i prijedlozi koji se ne dostave u navedenom roku, neće se razmatrati.

BODOVNA LISTA INTEGIRANA JE U APLIKACIJU I AUTOMATSKI VRŠI BODOVANJE U SKLADU SA DOSTAVLJENIM PODACIMA U PRIJAVI.

 • KONAČAN BROJ BODOVA POVJERENSTVO ĆE VERIFICIRATI – POVEĆATI ILI SMANJITI U RASPONU DO NAJVIŠE 4 BODA NAKON ŠTO DOBIJE PODATKE OD STRUČNE SLUŽBE SAVJETA VEZANO ZA GODIŠNJE IZVJEŠTAJE UDRUGA ZA 2018.GOD. KOJI SU SE SUFINANCIRALI PREKO SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE, ODNOSNO POVEĆATI ILI SMANJITI U RASPONU DO NAJVIŠE 2 BODA U ZAVISNOSTI OD PRILOGA BR.10 ZA UDRUGE KOJE SE NISU SUFUNACIRALE PREKO SAVJETA U ZADNJE TRI GODINE.

 

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK SAVJETA

Aleksandar Tolnauer-v.r.

 

nacionalne manjine

O D L U K U

Klasa:022-03/18-02/08

Urbroj:50438-18-03

Zagreb, 6. prosinac 2018

Na temelju Nacionalne strategije za uključivanje Roma, za razdoblje  2013. do 2020. godine,pratećeg Akcijskog plana i Izmjena i dopuna Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2018. godinu i projekcija za 2019. i 2020. godinu od 3. prosinca 2018. godine, Savjet za nacionalne manjine na temelju članka 36. stavka 10,a u vezi s člankom 35. stavka 4.Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine“ broj 155/02 i 80/10), na 81 (telefonskoj) sjednici održanoj  6.prosinca 2018, donio je slijedeću:

O D L U K U

o raspodjeli sredstva A 732003 potpore za programe ostvarivanja kulturne autonomije nacionalnih manjina-romske nacionalne manjine, jednokratna pomoć jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave-363 Pomoći unutar općeg proračuna;3631Tekuće pomoći unutar općeg proračuna

Dodjeljuje se Općini Nedelišće iznos od 100.000,00 kuna za izradu III izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja naselja Parag, stvaranje planskih prostornih preduvjeta u k.o..Trnovec.

Dodjeljuje se Gradu Valpovu iznos od  50.000,00 kuna za sanaciju i popravak dijela ceste u ulici S.S.Kranječević , u romskom naselju .

Dodjeljuje se Gradu Kutini 150.000,00 kuna za nastavak izgradnje i opremanje doma za potrebe pripadnika romske nacionalne manjine u Radićevoj ulici u Romskom naselju.

 

Predsjednik Savjeta

Aleksandar Tolnauer,v.r.

stipendije

N A T J E Č A J ZA DODJELU STIPENDIJE GRADA ZAGREBA

 

Na temelju članaka 4. i 10. Odluke o Stipendiji Grada Zagreba za učenike i studente pripadnike romske nacionalne manjine (Službeni glasnik Grada Zagreba 11/18)

gradonačelnik Grada Zagreba raspisuje

N A T J E Č A J

ZA DODJELU STIPENDIJE GRADA ZAGREBA

ZA UČENIKE I STUDENTE PRIPADNIKE ROMSKE NACIONALNE MANJINE UČENICIMA ZA ŠKOLSKU GODINU 2018./2019.

 1. Za školsku godinu 2018./2019. učenicima će se dodijeliti najviše 50 Stipendija Grada Zagreba za učenike i studente pripadnike romske nacionalne manjine (u nastavku teksta: Stipendija).
 1. Pravo sudjelovanja na Natječaju za dodjelu Stipendije imaju učenici koji ispunjavaju sljedeće opće uvjete:

– da su državljani Republike Hrvatske;

– da imaju prijavljeno prebivalište u Gradu Zagrebu neprekidno zadnjih pet godina;

– da su pripadnici romske nacionalne manjine prema popisu birača (za punoljetne osobe), popisu birača jednog od roditelja (za maloljetne osobe), rodnom listu ili svjedodžbi škole;

– da nisu, osim iz opravdanog razloga (što se dokazuje vjerodostojnom medicinskom dokumentacijom), ponavljali razred u srednjoj školi;

– da su redoviti učenici srednje škole u Gradu Zagrebu, odnosno Zrakoplovne tehničke škole Rudolfa Perešina u Velikoj Gorici;

– da su završili 8. razred s prosjekom ocjena od najmanje 3,0 ako Stipendiju traže za 1. razred srednje škole;

– da su završili prethodni razred srednje škole s prosjekom ocjena od najmanje 3,0.

 1. Stipendija se dodjeljuje za školsku godinu 2018./2019., računajući od 1. rujna 2018. godine.

Iznos Stipendije utvrđuje se u visini 35% prosječne neto plaće u Gradu Zagrebu za razdoblje siječanj – kolovoz 2018. godine.

 1. Kriteriji za utvrđivanje liste kandidata za dodjelu Stipendije za učenike su uspjeh u školovanju te postignuti i priznati izvannastavni i izvanškolski rezultati tijekom srednjeg obrazovanja.
 1. Natječaj traje 15 dana.

Molbe za dodjelu Stipendije dostavljaju se poštom preporučeno u roku 15 dana od objave natječaja na web stranici Grada Zagreba na adresu: Ured za demografiju, Vodnikova 14, 10000 Zagreb, s naznakom “za Natječaj za dodjelu Stipendije Grada Zagreba učenicima pripadnicima romske nacionalne manjine” ili se predaju na istoj adresi u sobi broj 202, II. kat, odnosno u pisarnici u prizemlju.

Molbe se mogu dostaviti na obrascu koji se nalazi u prilogu ovoga natječaja, a može se dobiti i u Uredu za demografiju, Vodnikova 14, Zagreb, II. kat soba broj 202.

Uz molbu za dodjelu Stipendije potrebno je priložiti:

1) rodni list u izvorniku, ne stariji od mjesec dana od dana raspisivanja Natječaja,

2) domovnicu (preslika),

3) uvjerenje o prebivalištu u izvorniku, ne starije od dana raspisivanja Natječaja,

4) ovjerenu potvrdu iz popisa birača izdanu od strane nadležnog tijela za osobe starije od 18 godina (u izvorniku) ili ovjerenu potvrdu iz popisa birača jednog od roditelja izdanu od strane nadležnog tijela za maloljetne osobe (u izvorniku),

5) potvrdu o upisu u srednju školu školske godine 2018./2019. u izvorniku,

6) svjedodžbu prethodnog razreda srednje škole, odnosno završenog 8. razreda osnovne škole za učenike prvih razreda srednje škole (preslika) ,

7) dokaz o osvojenim nagradama na županijskim, državnim i međunarodnim natjecanjima (preslike),

8) životopis.

Potvrda iz popisa birača (za punoljetne osobe) ili potvrda iz popisa birača jednog od roditelja (za maloljetne osobe) dostavlja se ako podatak o pripadnosti romskoj nacionalnoj manjini nije vidljiv iz rodnog lista.

 1. Prijedlog liste kandidata za dodjelu Stipendije bit će objavljen na oglasnim pločama područnih ureda Gradske uprave i web stranici Grada Zagreba u roku od 60 dana od dana isteka roka za podnošenje molbi.
 1. Korisnik Stipendije ne može istodobno biti korisnik neke druge stalne novčane stipendije.