NATJEČAJ CIVILNE ZAKLADE

Zaklada “Kultura nova” objavila Javni poziv za predlaganje projekata u 2017.

ndikativni proračun za ovaj Javni poziv iznosi 150.000 kn.
Podrška putem ovog Javnog poziva na predlaganje projekata u Programskom području 2: Osmišljavanje i priprema novih projekata/programa ostvaruje se u sljedeće dvije kategorije:
b) priprema međunarodnih suradničkih projekata do 15.000 kn
c) putovanje u inozemstvo radi selekcije programa do 15.000 kn

Rok za podnošenje prijava je 15.3.2017., a više informacija možete pronaći ovdje
NATJEČAJ CIVILNE ZAKLADE

Grad Osijek je objavio Javni poziv

Grad Osijek je objavio Javni poziv za podnošenje prijava za financiranje jednokratnih aktivnosti udruga u području sporta temeljem Programa javnih potreba u sportu za 2017.

Objavljen Javni poziv za podnošenje prijava za financiranje jednokratnih aktivnosti udruga u području sporta temeljem Programa javnih potreba u sportu na području Grada Osijeka za 2017.
Ukupna vrijednost ovog javnog natječaja iznosi 300.000,00 kuna. Raspon sredstava namijenjen financiranju pojedine manifestacije ili događanja je od 1.000,00 kuna do najviše 30.000,00 kuna.

Javni poziv je otvoren do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 1. prosinca 2017. Više informacija o natječaju možete pronaći ovdje.

NATJEČAJ CIVILNE ZAKLADE

Općina Pisarovina je objavila Javni poziv za sufinanciranje javnih potreba u socijalnoj skrbi

Općina Pisarovina je objavila Javni poziv za sufinanciranje javnih potreba u socijalnoj skrbi.

Sredstva za ovu namjenu osigurana su u Proračunu Općine Pisarovina za 2017. godinu u iznosu od 84.500,00 kuna

Prijave se podnose iz područja pomoći i njege u kući za bolesno staračko i socijalno ugroženo stanovništvo.

Rok za prijavu je 15.12.2017. godine ili do utroška predviđenih sredstava ovog Javnog poziva.

Više informacija o Javnom pozivu i natječajnoj dokumentaciji možete pogledati ovdje.

NATJEČAJ CIVILNE ZAKLADE

Grad Opatija objavio Javni poziv za potpore malih vrijednosti u 2017.godini

Predmet ovog Javnog poziva je prikupljanje prijava za potpore malih vrijednosti u 2017.godini
Javni poziv raspisuje se za Programe i u okviru raspoloživih financijskih sredstava Proračuna kako slijedi:

Program: Javne potrebe u srednje školskom  obrazovanju
raspoloživa financijska sredstva: 20.000 kn

Program: Javne potrebe u kulturi
raspoloživa financijska sredstva: 30.000 kn

Program: Javne potrebe u sportu
raspoloživa financijska sredstva: 30.000 kn

Program: Javne potrebe u socijalnoj i zdravstvenoj zaštiti
raspoloživa financijska sredstva: 20.000 kn

Javni poziv bit će otvoren do kraja 2017.godine odnosno do iskorištenja raspoloživih proračunskih sredstava za pojedinu namjenu, a više informacija možete pronaći ovdje.

NATJEČAJ CIVILNE ZAKLADE

Općina Donji Andrijevci objavila Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga u 2017. godini

Općina Donji Andrijevci poziva udruge koje su programski usmjerene na rad za opće dobro u području sporta i rekreacije, kulture i ostalih društvenih djelatnosti da se prijave za financijsku podršku  za 2017. godinu.

Udruge sukladno ovom Javnom natječaju mogu prijaviti program/projekt koji unaprjeđuje kvalitetu života i socijalnu koheziju u općini Donji Andrijevci sukladno strateškim i planskim dokumentima Općine za sljedeća prioritetna područja:

  • Prioritetno područje 1 – Sport i rekreacija
  • Prioritetno područje 2 – Kultura
  • Prioritetno područje 3 – Ostale društvene djelatnosti

Ukupno planirana vrijednost ovog Natječaja je 288.500,00 kuna. Od toga za:

  • Prioritetno područje 1 – Sport i rekreacija 221.500,00 kuna
  • Prioritetno područje 2 – Kultura  52.000,00 kuna
  • Prioritetno područje 3 – Ostale društvene djelatnosti 15.000,00 kuna

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom programu/projektu iz područja Sporta i rekreacije je 1.000,00 kuna, a najveći iznos je 90.000,00 kuna.
Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom programu/projektu iz područja Kulture je 1.000,00 kuna, a najveći iznos je 30.000,00  kuna.
Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom programu/projektu iz područja Ostalih društvenih djelatnosti je 1.000,00 kuna, a najveći iznos je 10.000,00  kuna.

Rok za prijavu na Natječaj je 30 dana od dana objave Natječaja, zaključno s 16.2.2017. do 12:00 sati, ako se radi o osobnoj dostavi.
Više informacija o Natječaju možete pronaći ovdje.

NATJEČAJ CIVILNE ZAKLADE

Javni natječaj za predlaganje manifestacija u Gradu Crikvenici za 2017.g.

Objavljen je Javni natječaj za predlaganje manifestacija u Gradu Crikvenici za 2017.g.

Ukupni okvirni iznos planiranih sredstava za projekte koji će se raspodijeliti prijaviteljima koji udovolje uvjetima i kriterijima Natječaja, te podnesu najkvalitetnije prijave, iznosi 286.500,00 kn.

Najmanji iznos sredstava za financiranje projekta je 1.000,00  kuna, a najveći 80.000,00 kuna.

Rok za podnošenje prijava traje od dana objave do iskorištenja planiranoga ukupnog iznosa sredstava za 2017. godinu.

Više informacija o javnom natječaju i natječajnoj dokumentaciji možete pogledati ovdje

NATJEČAJ CIVILNE ZAKLADE

natječaj

Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske 23. prosinca 2016. godine objavljuje Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava „Podrška razvoju partnerstava organizacija civilnog društva i visokoobrazovnih ustanova za provedbu programa društveno korisnog učenja“.

Ovaj Poziv provodi se u okviru Europskog socijalnog fonda, odnosno Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., Prioritetne osi 4., Specifičnog cilja 11.ii.1. Razvoj kapaciteta organizacija civilnog društva, osobito udruga i socijalnih partnera, te jačanje civilnog i socijalnog dijaloga radi boljeg upravljanja.

Opći cilj Poziva je povećati broj studenata sa stečenim praktičnim znanjima i vještinama za rješavanje konkretnih društvenih problema i razvoj zajednice.

Specifični ciljevi Poziva su:

1.    Osnažiti stručne, analitičke i zagovaračke kapacitete organizacija civilnog društva kroz suradnju s visokoobrazovnim ustanovama;
2.    Uspostaviti održive programe društveno korisnog učenja na visokoobrazovnim ustanovama kao dio sustavnog pristupa jačanju društvene odgovornosti nastavnika i studenata.

Pozivom se ističe važnost suradnje visokoobrazovnih ustanova i organizacija civilnoga društva u obrazovanju društveno odgovornih i aktivnih građana, čime se doprinosi ukupnom razvoju i poboljšanju zajednice. Društveno korisno učenje prepoznaje se kao učinkovit način povezivanja studenata i visokoškolskih nastavnika s organizacijama civilnoga društva i širom društvenom zajednicom te kao važan poticaj u pronalaženju prvog posla po završetku školovanja. Ovim Pozivom se želi potaknuti razvoj održivih partnerstava visokoobrazovnih ustanova i organizacija civilnoga društva u razvoju i provedbi programa društveno korisnog učenja. Time se odgovara na potrebu jačanja sposobnosti organizacija civilnoga društva za bolje upravljanje i doprinos društveno-gospodarskom rastu, osnažuju se stručni, analitički i zagovarački kapaciteti organizacija civilnoga društva, ali se ujedno, angažmanom studenata i zaposlenika u sustavu visokog obrazovanja, pridonosi i podizanju kvalitete pružanja postojećih, ali i osmišljavanju inovativnih usluga od javnog interesa u različitim sektorima.

Prihvatljivi prijavitelji su organizacije civilnoga društva: udruge, zaklade, socijalne zadruge, ustanove, pravne osobe vjerskih zajednica registrirane kao neprofitne organizacije, dok su prihvatljivi partneri organizacije civilnoga društva: udruge, zaklade, socijalne zadruge, ustanove, pravne osobe vjerskih zajednica registrirane kao neprofitne organizacije te javne ustanove u sustavu visokog obrazovanja (fakultet ili umjetnička akademija, veleučilište, visoka škola), javni znanstveni instituti; jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Ukupna financijska alokacija u okviru ovog Poziva na dostavu projektnih prijedloga iznosi  27.000.000,00 kn, pri čemu potencijalni prijavitelji i partneri nisu dužni osigurati sufinanciranje iz vlastitih sredstava.

Rok za prijavu na Poziv je 28. veljače 2017. godine.

Cjelokupna dokumentacija dostupna je ovdje.

Za više informacija o uvjetima prijave, potrebno je proučiti natječajnu dokumentaciju. Pitanja mogu biti poslana elektroničkom poštom najkasnije 14 kalendarskih dana prije isteka roka za podnošenje projektnih prijedloga na adresu esf@udruge.vlada.hr .

Izvor: Ured za udruge Vlade RH

NATJEČAJ CIVILNE ZAKLADE

natječaj

U okviru programa o Pravima, jednakosti i građanstvu za razdoblje 2014. – 2020, Europska komisija – Sektor za pravosuđe i ljudska prava, objavila je otvoreni poziv za dostavu projektnih prijedloga nacionalnihi transnacionalnih projekata usmjerenih na nediskriminaciju i integraciju Roma.

Opći cilj programa je promicanje razvoja Europskog društva temeljenog na poštovanju temeljnih prava i prava koja proizlaze iz statusa građanina Europske Unije.

Specifični cilj poziva: Podrška aktivnostima koje se bave bar jednom od grupa suočenih s diskriminacijom: rasne ili etničke manjine, osobe s posebnim potrebama, stare/mlade osobe, vjerske manjine i LGBTI zajednica.

Prihvatljivi prijavitelji:

•    međunarodne organizacije;
•    mala i srednja poduzeća; nevladine i neprofitne organizacije;
•    poduzeća (preko 250 zaposlenih),
•    javne ustanove/tijela.
Profitne organizacije moraju formirati partnerstvo s javnim tijelima ili privatnim neprofitnim organizacijama.

Prihvatljive aktivnosti:

•    osposobljavanje stručnjaka;
•    razmjena dobrih praksi;
•    aktivnosti diseminacije i podizanja svijesti putem seminara, konferencija, kampanja ili društvenih mreža i tiska.

Stopa sufinanciranja:

•    najviše 80% vrijednosti projekta.

Najniži i najviši iznos potpore po projektu:

•    najniži iznos 150.000,00 eura;
•    najviši iznos 500.000,00 eura

Više o natječaju možete pronaći ovdje.

Izvor: europski-fondovi.eu

453px-Coat_of_arms_of_Croatia_svg

NATJEČAJ SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE

         REPUBLIKA  HRVATSKA        

         SAVJET ZA NACIONALNE         

                    MANJINE                           

Zagreb, 14.prosinca 2016.

 

 

                                                        UDRUGAMA I USTANOVAMA

                                                        NACIONALNIH MANJINA  – svima

 

 

Poštovani/e,

Obavještavamo vas da je Javni poziv udrugama i ustanovama nacionalnih manjina za predlaganje programa za ostvarivanje kulturne autonomije iz područja:informiranja i izdavaštva, kulturnog amaterizma i manifestacija, programa koji proizlaze iz bilateralnih sporazuma i ugovora, koji će se sufinancirati sredstvima iz Državnog proračuna Republike Hrvatske u 2017. godini, potpore za programe ostvarivanja kulturne autonomije nacionalnih manjina, objavljen na web stranici Savjeta za nacionalne manjine.

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJEDLOGA PROGRAMA JE 30 DANA OD DANA OBJAVE U NARODNIM NOVINAMA.

S poštovanjem,                              PREDSJEDNIK SAVJETA

                                                           Aleksandar Tolnauer, v.r.

stipendije

Javni poziv pripadnicima romske nacionalne manjine polaznicima prvih razreda srednjih škola za prijavu stipendije Ministarstva znanosti i obrazovanja za 2016./2017. školsku godinu

Ministarstvo znanosti i obrazovanja raspisao je javni poziv polaznicima prvih razreda srednjih škola koji su pripadnici romske nacionalne manjine za prijavu stipendija Ministarstva znanosti i obrazovanja za 2016./2017. školsku godinu.

Rok podnošenje zahtjeva za dodjelu novčane potpore stipendije je 22. prosinca 2016. godine.

Zahtjev se podnosi na propisanom obrascu koji se može skinuti sa webstranice Ministarstva znanosti i obrazovanja ili kliknite na dnu dokumenta na link.
Zahtjev za dodjelu novčane potpore stipendije namijenjen je redovitim učenicima srednjih škola koji prvi puta polaze prvi razred u školskoj godini 2016./2017.

Uz obrazac zahtjeva obavezno je potrebno priložiti slijedeće:
1) Dokaz o pripadnosti romskoj nacionalnoj manjini (rodni list učenika, ili rodni list jednog od roditelja/skrbnika ili izvadak iz popisa birača za roditelja/skrbnika iz koje je to vidljivo
2) Preslika domovnice (dokaz o hrvatskom državljanstvu)
3) Uvjerenje o prebivalištu/boravištu za vrijeme školovanja
4) Preslika svjedodžbe prethodno završenog razreda (8. razreda) škole
5) Preslika vlastitog tekućeg/žiro računa u banci
6) Pisana izjava roditelja/skrbnika učenika da učenik nije korisnik druge stipendije

NAPOMENA: Nepotpuni zahtjevi kao i zahtjevi koji nisu na propisanom (važećem) obrascu neće se razmatrati.

Zahtjevi za stipendije dostavljaju se isključivo poštom s naznakom “Srednjoškolske stipendije za učenike Rome” na sljedeću adresu:
Ministarstvo znanosti i obrazovanja,
Donje Svetice 38,
10000 ZAGREB
Dokumenti
1. Javni poziv polaznicima prvih razreda srednjih škola pripadnicima romske nacionalne manjine na prijavu za stipendiju Ministarstva znanosti i obrazovanja za 2016./2017. školsku godinu

2. Obrazac zahtjeva za dodjelu novčane potpore – stipendije redovitim učenicima srednjih škola koji prvi puta polaze prvi razred u školskoj godini 2016./2017. (105 KB)