Obavijest o javnom pozivu za 2022

REPUBLIKA HRVATSKA

Savjet za nacionalne manjine

KLASA: 402-08/21-07/03

URBROJ: 50438/01-21-01

Zagreb, 29. studenoga 2021

 UDRUGAMA I USTANOVAMA

NACIONALNIH MANJINA

– svima –

 

 

PREDMET: Obavijest udrugama i/ili ustanovama nacionalnih manjina o objavi

Javnog poziva za predlaganje programa za ostvarivanje kulturne

autonomije u 2022. godini i uputa za prijavu programa putem

internetske aplikacije Savjeta

Savjet za nacionalne manjine Republike Hrvatske je temeljem članka 35. stavka 4. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“, broj: 155/02; 47/10; 80/10; Odluka Ustavnog suda 93/11 (1981) i Odluka Ustavnog suda 93/11 (1982)) u „Narodnim Novinama“, pod brojem: 127/21 26. studenoga 2021. godine objavio „Javni poziv udrugama i ustanovama nacionalnih manjina za predlaganje programa za ostvarivanje kulturne autonomije iz područja informiranja, izdavaštva, kulturnog amaterizma i kulturnih manifestacija, programa koji proizlaze iz bilateralnih sporazuma i ugovora, koji će se sufinancirati sredstvima Državnog proračuna Republike Hrvatske u 2022. godini“.

U postupku utvrđivanja financijske potpore za programe ostvarivanja kulturne autonomije nacionalnih manjina iz sredstava Državnog proračuna Republike Hrvatske Savjet će primjenjivati Kriterije financiranja i ugovaranja programa kulturne autonomije nacionalnih manjina i metodologiju praćenja i vrednovanja provedbe financiranih programa („Narodne novine“, broj: 105/16 i 81/20, u daljnjem tekstu: Kriteriji). Povjerenstvo Savjeta za nacionalne manjine će prilikom sastavljanja prijedloga Odluke o rasporedu sredstava za 2022. godinu odlučivati na temelju bodovne liste koja se utvrđuje isključivo na temelju odredbi Kriterija i na temelju podataka o dostavljenim godišnjim izvještajima o utrošku sredstava za 2021. godinu koje Stručna služba Savjeta priprema i daje na uvid članovima Povjerenstva.

Prijave prijedloga programa obavljaju se putem mrežne aplikacije dostupne na službenoj internet stranici Savjeta koja glasi: www.savjet.nacionalne-manjine.info.

Prije samog pristupa prijavi prijedloga programa putem mrežne aplikacije nužno je pripremiti u PDF formatu slijedeće dokumente:

  1. presliku rješenja o upisu u Registar udruga Republike Hrvatske koji obuhvaća i zadnje prijavljene promjene (najmanje 36 mjeseca od osnutka do dana objave javnog poziva u „Narodnim novinama“, odnosno 24 mjeseca za udruge. koje su članice saveza i/ili zajednice nacionalnih manjina);
  1. presliku važećeg Statuta udruge;
  1. presliku odluke sa zadnje izborne skupštine kojom su imenovane odgovorne osobe udruga i/ili ustanova, saveza i/ili zajednica nacionalnih manjina;
  1. presliku uvjerenja o nekažnjavanju odgovorne osobe udruge udruga i/ili ustanova, saveza i/ili zajednica nacionalnih manjina (ne i za odgovorne osobe članica udruga, KUD-ova i sl.);
  1. popis članova udruge i/ili ustanove i
  1. popis od minimalno 20 članova deklariranih pripadnika nacionalne manjine iz registra birača ovjerenu od strane osobe ovlaštene za zastupanje udruge (predsjednika udruge) a za saveze i/ili zajednice nacionalnih manjina popis članica (udruga)
  1. presliku ugovora, rješenja ili odluke o najmu prostora ukoliko udruga nema vlastiti prostor;

Navedeni dokumenti su neophodni za sam pristup aplikaciji kao i za urednu prijavu prijedloga programa. Bez prilaganja navedenih dokumenata sama prijava se ne može uspješno završiti.

Prijave prijedloga programa izvršavaju se putem aplikacije od 1. prosinca 2021. godine. Zadnji dan roka za podnošenje prijave je 30. prosinca 2021. godine.

Nakon izvršene prijave prijedloga programa udruge i/ili ustanove nacionalnih manjina su obavezne ispisati potvrdu prijave prijedloga programa iz elektronske aplikacije. Istu je dužna potpisati osoba ovlaštena za zastupanje i ovjeriti ju pečatom udruge i/ili ustanove.

Potvrdi se obavezno prilaže :

  1. original uvjerenja o nekažnjavanju odgovornih osoba udruga i/ili ustanova nacionalnih manjina koje se prijavljuju samostalno i odgovornih osoba saveza i/ili zajednica nacionalnih manjina (ne i za odgovorne osobe članica udruga, KUD-ova i sl.), ne stariji od mjesec dana;
  1. plan prihoda i rashoda iz financijskog plana udruga i/ili ustanova za 2022. godinu;
  1. iznimno udruge i/ili ustanove nacionalnih manjina koje se po prvi put prijavljuju na javni poziv Savjeta kao i udruge i/ili ustanove nacionalnih manjina koje u zadnje tri godine nisu bile sufinancirane preko Savjeta dužne su dostaviti dokaze o dosadašnjem radu i aktivnom djelovanju (primjerice fotografije sa nastupa i manifestacija, objavljenih priloga-članaka iz novina, objavljenih djela iz programa izdavaštva, tiskani časopisi iz programa informiranja i drugo sa kratkim obrazloženjem i opisom).

Potvrdu s obaveznim prilozima udruge i/ili ustanove su dužne poslati s povratnicom na adresu:

Savjet za nacionalne manjine Republike Hrvatske, Mesnička 23, 10000 Zagreb

s naznakom „ZA JAVNI POZIV-2022“.

Ukoliko udruge i/ili ustanove nacionalnih manjina, savezi i/ili zajednice nacionalnih manjina uz prijavu u aplikaciji ne prilože sve obavezne i ispravne

 

– 3 –

dokumente u PDF formatu, kao i priloge koji se dostavljaju putem pošte na adresu Savjeta, smatrat će se da nisu prešle minimalni bodovni prag koji iznosi 10 bodova.

Udruge i/ili ustanove nacionalnih manjina koje su unatrag tri godine bile sufinancirane od strane Savjeta mogu ostvariti pozitivne odnosno negativne bodove u rasponu od 1-4 boda ovisno o dostavljenim godišnjim izvještajima za 2021. godinu.

Udruge i/ili ustanove nacionalnih manjina koje se po prvi put odazivaju na javni poziv Savjeta za nacionalne manjine, kao i udruge i/ili ustanove nacionalnih manjina koje u zadnje tri godine nisu bile sufinancirane preko Savjeta, mogu ostvariti pozitivne odnosno negativne bodove u rasponu od 1-2 boda ovisno o dostavljenim dokazima o dosadašnjem radu i aktivnom djelovanju.

Prijave prijedloga programa koje ne ispunjavaju propisane uvjete sukladno javnom pozivu kao i prijave prijedloga programa koje se ne dostave u roku neće se razmatrati.

Unutar aplikacije za prijavu programa integrirana je bodovna lista te je programirano automatsko bodovanje koje ovisi o obveznim dokumentima koje su udruge i/ili ustanove dužne priložiti uz samu prijavu.

 

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK SAVJETA

Aleksandar Tolnauer-v.r.