MINISTARSTVO ĆE SUFINANCIRATI PREDŠKOLSKI ODGOJ ROMSKE DJECE

Pripadnici romske nacionalne manjine čija djeca pohađaju predškolski program, odnosno vrtiće, mogu biti oslobođeni plaćanja predškolskog odgoja za svoju djecu. Sukladno Nacionalnoj strategiji za uključivanje Roma, predškolske ustanove moći će podnijeti Ministarstvu zahtjev za sufinaciranje odgoja djece romske nacionalnost.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja sufinanciraće preškolski odgoj djece pripadnika romske nacionalne manjine, odnosno sufinanciraće cijenu roditeljskog udjela u cijeni programa predškolskog odgoja u predškolskim ustanovama koje su osnovane od strane jedinica lokalnih i područnih samouprava.

Pri donošenju ove odluke Ministarstvo se pozvalo na Nacionalnu strategiju za uključivanje Roma za razdoblje 2013. do 2020. godine i Akcijski plan provedbe nacionalne strategije 2013. – 2015. godine. Kako je Akcijski plan za provođenje Nacionalne strategije za uključivanje Roma istekao prije više od dvije godine nije jasno radi li se o naknadnom izvršenju obveza iz Akcijskog plana za razdoblje do 2015. godine ili o neposrednoj primjeni Nacionalne strategije. U svakom slučaju provođenje ove mjere u okolnostima u kojima ne postoji Akcijski plan za provođenje Nacionalne strategije može poslužiti primjerom drugim državnim tijelima koja su, u očekivanju Godota zvanog Akcijski plan za provođenje Nacionalne strategije prestale ili značajno usporile aktivnosti na provođenju Nacionalne strategije za uključivanje Roma.

Kako se navodi u dopisu Ministarstvo pretpostavlja da „sve predškolske ustanove koje podnose zahtjev poštuju načela integracije pripadnika romske nacionalne manjine u mješovite skupine djece sukladno odgojno-obrazovnoj politici“ što otvara niz pitanja.

Postavlja se pitanje hoće li i kako Ministarstvo utvrđivati poštuje li predškolska ustanova koja im se obratila s zahtjevom za sufinanciranje prethodno spomenuta ”načela integracije”. Posebno je to zanimljivo pitanje u svjetlu činjenice kako u popisu dokumenata koje predškolske ustanove trebaju dostaviti uz zahtjev nema zahtjeva da se dostave dokaz o ispunjavanju ”načela integracije” pa čak ni zahtjev da se dostavi obvezujuća izjava odgovorne osobe ustanove u kojoj se potvrđuje ispunjavanje ”načela integracije”.

Drugi set pitanja koji ovakva objava otvara su pitanja načelnog karaktera o tome kako točno glase ”načela integracije” čije poštovanje od strane predškolskih ustanova pretpostavlja Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Postavlja se i konkretno pitanje koji je najveći broj odnosno postotak romske djece u jednog grupi u predškolskom odgoju kako bi se takva grupa smatrala integriranom tj. grupom čiji sastav ispunjava ”načela integracije”.

KAKO PODNIJETI ZAHTJEV ZA SUFINANCIRANJE

Prema objavi Ministarstva zahtjev za sufinanciranje podnosi predškolska ustanova, odnosno dječji  vrtić u koji su integrirana djeca pripadnici romske nacionalne manjine i to odvojeno za dva razdoblja – od 1. siječnja do 31. kolovoza tekuće godine i od 1. rujna do 31. prosinca tekuće godine. Zahtjevi se upućuju Ministarstvu znanosti i obrazovanja poštom i trebaju sadržavati:

  1. popis djece polaznika po spolu/naznačiti braću ili sestre/ za koje se traži sufinanciranje;
  2. izjavu odgovorne osobe ustanove da je obavijestila roditelje polaznika o sufinanciranju roditeljskog udijela te izjavu da neće teretiti roditelje polaznika za plaćanje roditeljskog udjela koji pokriva Ministarstvo znanosti i obrazovanja;
  3. dnevno trajanje programa u koji su uključena djena na koje se zahtjev odnosi
  4. mjesečnu cijenu roditeljskog udjela koju roditelji pripadnici romske nacionalne manjine ostvaruju prema odluci o mjerilima i kriterijima za sufinanciranje ekonomske cijene u programima predškolskog odgoja, a koju donosi gradsko, upravno, odnosno općinsko vijeće na području ustanove predškolskog odgoja;
  5. zahtjevu za sufinanciranje obavezno treba priložiti navedenu odluku iz točke 4.

Privatni vrtići koje pohađaju djeca pripadnici romske nacionalne manjine uz navedeno u prethodnim točkama prilažu i rješenje o odobrenju za rad koje izdaje županijski ured odnosno ured Grada Zagreba nadležan za poslove odgoja i obrazovanja.