Mladi ruše predrasude o Romima

Oko 300 mladih iz Podgorice, Nikšića i Herceg Novog sudjelovati će u debatama i forum teatrima koji imaju za cilj rušenje predrasuda prema romskoj populaciji, priopćeno je danas na predstavljanju projekta “Pobjedi svoju predrasudu”.

mladi-ruse-predrasude-o-romimaProjektna asistentica NVO Mladi Romi, Irena Marunović, kazala je da će se kroz ovaj projekt, od rujna ove godine do svibnja naredne godine, provoditi dvije vrste aktivnosti u srednjim školama i na državnoj i privatnim sveučilištima.

„ Naše procjene su da ćemo targetirati oko 300 mladih ljudi iz Podgorice, Nikšića i Herceg Novog, starosti od 15 do 25 godina, na koje je potrebno utjecati kako bi na vrijeme srušili predrasude koje postoje prema pripadnicima romske populacije “, rekla je Marunović u PR Centru .

Prema njenim riječima, planiraju da u aktivnostima targeitaju minimum po 50 učenika po jednoj školi i 50 studenata po fakultetu.

„Predviđeno je da budu održane tri debate na fakultetima i tri forum teatra u srednjim školama. S obzirom da će se aktivnosti odvijati na tri fakultetske jedinice, to ne znači da će debateri moći sudjelovati samo sa tih fakulteta, već će sudionici moći biti svi zainteresirani “, objasnila je Marunović.

Projektom je, kako je navela, planiran i ulični performans povodom Svjetskog dana Roma.

Šef Odijeljenja za medije i kulturu Veleposlanstva Sjedinjenih Američkih Država, Mark T. Weinberg, rekao je da je to diplomatsko predstavništvo podijelilo više od 250 tisuća dolara različitim organizacijama putem Programa malih grantova Povjerenstva za demokraciju.

Predstavnik debatnog kluba Fakulteta političkih znanosti “Agora”, Andrej Šepelj, kazao je da debate i forum teatar, koje će provoditi tijekom projekta “napadaju” različite vrste predrasuda.

“Ključno je ući u problem, promijeniti stavove mladih ili potvrditi u slučaju da su pozitivni. Kad je u pitanju debata, koristit parlamentarnu debatu, gdje će s jedne strane biti ekipa od dvoje ljudi, s druge strane oporba od dvoje ljudi “, naveo je Šepelj.

On je pojasnio da će rasprava trajati od 35 do 40 minuta, nakon čega će biti uključena publika, koja će, kako je naveo, imati priliku da se izjasni o argumentima koje debatera nisu dotakli, ili da kažu što ih je zaintrigiralo ili zasmetalo tijekom debate .

„ Forum teatar je disciplina prilaska društvenim problemima koja se sve više koristi u svijetu. Osam do devet glumaca koji ne moraju biti profesionalni pripremaju mini predstavu od deset do 15 minuta koju glume pred publikom. Nakon prvog igranja, publika ima mogućnost da izađe na scenu i promjeni likove tijekom predstave “, kazao je Jaha.

Izvršni direktor NVO Mladi Romi, Samir Jaha je, govoreći o ostalim projektima koje provodi ta organizacija uz podršku Delegacije Europske unije u Crnoj Gori, kazao da je izuzetno važan projekt “Jačanje javnog aktivizma Roma – ujedinjeni možemo više”.

Dodatna komponenta projekta se, kako je naveo, odnosi na sindikalni aktivizam.

“Kroz projekt želimo, pripadnicima romske zajednice, koji rade u Komunalnom poduzeću, zaštitimo prava u većoj mjeri, kroz osiguravanje pravne pomoći i njihovo direktno uključivanje u sindikate”, kazao je Jaha.

On je rekao da su već ostvarili pozitivne rezultate u toj oblasti, navodeći da su u Herceg Novom sindikat, u kojem su uspjeli da okupe osim pripadnika romske zajednice i pripadnike većinske zajednice.

“Također smo, u suradnji s našim partnerima u Nikšiću osnovali jedan sindikat, koji je okupio više od 100 radnika. U okviru projekta, imamo još šest općina koje su uključene, i u kojima namjeravamo osnovati sindikate “, istaknuo je Jaha.

Projekt provodi nevladina organizacija (NVO) Mladi Romi u suradnji sa debatnim klubom Fakulteta političkih znanosti,, Agora “, a podržava ga Veleposlanstvo Sjedinjenih Američkih Država kroz Program malih grantova Povjerenstva za demokraciju.

M.M.Lj.

RTCG

Stipendiji Grada Zagreba za učenike i studente pripadnike romske nacionalne manjine

Natječaj za dodjelu Stipendije grada Zagreba za studente pripadnike romske nacionalne manjine za akademsku godinu 2016./2017.

12.10.2016
Na temelju članka 10. Odluke o Stipendiji Grada Zagreba za učenike i studente pripadnike romske nacionalne manjine (Službeni glasnik Grada Zagreba 15/12, 17/12, 20/13 i 21/14, 22/15, 3/16 – pročišćeni tekst)
gradonačelnik Grada Zagreba
raspisuje
NATJEČAJ
ZA DODJELU STIPENDIJE GRADA ZAGREBA ZA STUDENTE
PRIPADNIKE ROMSKE NACIONALNE MANJINE ZA AKADEMSKU GODINU 2016./2017.
1. Za akademsku godinu 2016./2017. studentima će se dodijeliti najviše 10 stipendija.
2. Pravo sudjelovanja na Natječaju za dodjelu Stipendije Grada Zagreba imaju studenti koji ispunjavaju sljedeće opće uvjete:
•          da su državljani Republike Hrvatske;
•          da imaju prijavljeno prebivalište u Gradu Zagrebu neprekidno zadnjih pet godina;
•          da su pripadnici romske nacionalne manjine prema popisu birača;
•          da nisu stariji od 26 godina;
•          da nisu, osim iz opravdanih razloga (što se dokazuje vjerodostojnom medicinskom dokumentacijom) ponavljali godinu studija;
•          da su redoviti studenti preddiplomskog i diplomskog studija, odnosno integriranog preddiplomskog i diplomskog studija te stručnog preddiplomskog studija, odnosno specijalističkog diplomskog stručnog studija u Gradu Zagrebu;
•          da su završili prethodne godine studija u Gradu Zagrebu;
•          da su završili srednju školu s prosjekom ocjena od najmanje 3,0 ako Stipendiju traže za 1. godinu studija
•          da su prethodnu godinu studija završili s prosjekom ocjena od najmanje 3,0;
•          da nisu apsolventi;
•          da nisu studenti privatnih studija.
3. Stipendija Grada Zagreba dodjeljuje se za akademsku godinu 2016./2017., računajući od 1. listopada 2016. Iznos Stipendije utvrđuje se u visini 50 % prosječne neto plaće u Gradu Zagrebu za razdoblje siječanj – kolovoz 2016. godine.
4. Kriteriji za utvrđivanje liste kandidata za dodjelu Stipendije Grada Zagreba su uspjeh na studiju, postignuti rezultati u struci tijekom studija te ranije korištenje Stipendije.
5. Natječaj traje 15 dana.
Molbe za dodjelu Stipendije dostavljaju se poštom preporučeno u roku 15 dana od dana objave Natječaja u Večernjem listu i na web stranici Grada Zagreba na adresu: Gradski ured za obrazovanje, kulturu i sport, 10000 Zagreb, Ilica 25, s naznakom “za natječaj za dodjelu Stipendije Grada Zagreba studentima pripadnicima romske nacionalne manjine” ili se predaju na istoj adresi u sobi 62, III kat.
Molbe se dostavljaju isključivo na obrascima prijave koji se nalaze u prilogu Natječaja objavljenog na www.zagreb.hr, a mogu se preuzeti i u Gradskom uredu za obrazovanje, kulturu i sport, Zagreb, Ilica 25, soba 62.
Uz molbu za dodjelu Stipendije Grada Zagreba za studente pripadnike romske nacionalne manjine potrebno je priložiti:
1) rodni list u izvorniku ne stariji od mjesec dana,
2) domovnicu (preslika),
3) uvjerenje o prebivalištu u izvorniku, ne starije od mjesec dana,
4) ovjerenu potvrdu iz popisa birača izdanu od strane nadležnog tijela (u izvorniku),
5) potvrdu o upisu na studij u akademskoj godini 2016./2017.,
6) prijepis ocjena svih završenih godina studija, odnosno svjedodžbu završnog razreda srednje škole,
7) dokaz o osvojenim nagradama na državnim i međunarodnim natjecanjima, o dobivenoj dekanovoj ili rektorovoj nagradi,
8) životopis.
6. Prijedlog liste kandidata za dodjelu Stipendije Grada Zagreba bit će objavljen na oglasnim pločama područnih ureda Gradske uprave i web stranici Grada Zagreba u roku od 60 dana od dana isteka roka za podnošenje molbi.
U roku od osam dana od dana objavljivanja prijedloga liste kandidata svaki kandidat može podnijeti pisani prigovor na prijedlog liste.
Prigovor na prijedlog liste podnosi se gradonačelniku Grada Zagreba putem Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i sport.
7.  Gradonačelnik Grada Zagreba utvrđuje konačnu listu kandidata za dodjelu Stipendije.
Na temelju konačne liste kandidata za dodjelu Stipendije sa stipendistom se potpisuje ugovor o korištenju Stipendije.
U vrijeme sklapanja ugovora o korištenju Stipendije i za vrijeme njegova trajanja kandidat, odnosno korisnik Stipendije ne može primati niti jednu drugu stalnu novčanu stipendiju.

Gdje su nestali milijuni namijenjeni Romima u BiH?

romi-barakePa iako država već godinama izdvaja značajna sredstva za zapošljavanje Roma, značajnijih rezultata nema. Zašto?

Prema podacima romskih udruženja u Bosni i Hercegovini živi oko 100 000 Roma, koji su potpuno isključeni iz društva. Čak 99 posto ih nema nikakvo zaposlenje. Tome uveliko doprinose i negativne predrasude i stereotipi prema najvećoj nacionalnoj manjini u BiH, koje su duboko ukorijenjene u svijest našeg društva.

Država s druge strane izdvaja značajna sredstva da se ovaj problem bar donekle riješi.  Tako je za zapošljavanje i samozapošljavanje Roma u periodu 2009. – 2015. godine iz državne kase izdvojeno 4.022.000,00 maraka, a prema podacima državnih institucija 517 Roma je koristilo ova sredstva.

Nedavno je objavljen i Javni poziv u okviru kojeg je za samozapošljavanje i zapošljavanje Roma na nivou Bosne i Hercegovine izdvojeno 700 tisuća maraka. Sredstva u iznosu od šest tisuća maraka, namijenjena su poslodavcima koji žele zaposliti Rome na najmanje 12 mjeseci i iznos od  pet tisuća maraka za Rome koji žele pokrenuti vlastiti biznis.

Pa iako država već godinama izdvaja pozamašna sredstva za zapošljavanje Roma, značajnijih rezultata nema. Zašto?

Problem je dvojak smatra Enes Mahić, direktor Udruženja građana “Nova Romska Nada” iz Lukavca .

Prvi problem je što se sredstva daju bez prethodne edukacije Roma, pa biznisi koje pokrenu nakon godinu ili dvije dana propadnu. Tako je na području Tuzlanskog kantona, od nekoliko desetina pokušaja samozapošljavanja, samo jedan uspio opstati duži niz godina. Riječ je o ženi koja šije odjeću za lutke, posao se čak i proširio, pa je zaposlila nove radnike.

“U Tuzlanskom kantonu je u projekte zapošljavanja i samozapošljavanja Roma uloženo oko 2, 4 milijuna maraka i ti novci su, mogu slobodno reći, bačeni, jer su svi poslovi, izuzev jednog propali. Bavljenje poljoprivrednom, stočarstvom,  prodajom, pržionice kave , bili su najčešći projekti u koji su Romi ulagali novac, ali zbog nedostatka znanja nisu opstali duže od godinu ili dvije. Besmisleno je davati novac, ako korisnici istog ne raspolažu znanjem, ako nisu educirani za taj posao”, priča za Buku Mahić.

Drugi problem je, dodaje, činjenica da se projekti koji potiču odnosno subvenciraju poslodavce prilikom zapošljavanja Roma, u praksi koriste na pogrešan način- često se zaposle oni koji nisu Romi već se u tom trenutku kao takvi izjasne.

Zbog nepostojanja mehanizma kontrole i povratnih informacija o ovim projektima, javnost biva uskraćena za ova saznanja, a Romi izigrani.

“Nažalost svih nas u BiH, kada je u pitanju trošenje novca namijenjenog Romima, ne postoji sistem monitoringa, pa na kraju ispada da za ova sredstva  nitko nije odgovoran. U javnosti se to sve fino prezentira, osvanu fotografije u medijima, priča se kako je puno toga urađeno, da su pare potrošene smisleno, a na terenu rezultata nema. To je istina i od nje Romi nemaju koristi”, ističe Mahić.

Navodi i podatak da je zaposlenost Roma u BiH ispod 1 posto. Što se tiče Lukavca zaposlenost je ovdje oko 0.92 posto i to sve na pozicijama NK Radnika.

O zapošljavanju se ističe naš sugovornik ne može govoriti, a da se prethodno ne govori o obrazovanju. To je početni korak koji treba adekvatno riješiti kako bi Romi imali veće šanse na tržištu rada.

Prema njegovoj ocjeni u obrazovanju ne funkcioniraju mnogo stvari, počevši od osnovnog obrazovanja gdje su Romi u neravnopravnom položaju zbog jezične barijere. Romima, dodaje, nedostaju i kvote za obavezan prijem u srednje škole i fakultete.

“ Potrebne su korjenite promjene ako država i društvo žele da i Romi budu ravnopravno prisutni na tržištu rada.  Ja odgovorno tvrdim da kod romskog naroda za takvo nešto postoji velika volja. Rješenje bi bilo, stvaranje zakonskog okvira koji će regulirati predškolsku edukaciju koja je adekvatna i koji će provoditi Romi za Rome. Također zakonskom regulativom treba primorati školske ustanove za obavezan prijem đaka Roma na više i visoke školske ustanove i na kraju kontrolirati sredstva koja se izdvajaju za provedbu akcijskog plana obrazovanja Roma koje trenutno, grabe NVO koje nisu iz romskog sektora a troše ga na skupu administraciju, plate i terenska vozila. Znači pružiti priliku da se implementiraju projekti iz oblasti obrazovanja jer nismo glupi koliko nas prave glupim”, istakao je Mahić.

Da Romi nemaju adekvatan pristup tržištu rada i da su često po ovom osnovu diskriminirani  i iskorišteni smatra i Saša Mašić, predsjednik Saveza nevladinih organizacija Roma Republike Srpske.

Poslodavci se, navodi, i pored povlastica koje mogu ostvariti putem Zavoda za zapošljavanje, zbog predrasuda  rijetko odlučuju zaposliti Rome.

“Imamo dosta djece sa završenom srednjom školom, ali sjede kući, jer nema posla, iako njihove kolege, vršnjaci koji nisu Romi, dobiju neko radno mjesto, kod naše djece to ne ide tako, njih poslovi ne čekaju, njih nitko ne zapošljava”, priča nam Mašić.

Ukazuje na još jedan problem, a to su zaposleni,  fakultetski obrazovani Romi. Njih nema puno, ali je problem što nakon što dospiju na malo više pozicije negiraju svoje  porijeklo.

“Broj zaposlenih Roma sa fakultetskom diplomom je jako mali, možda nekolicina. Nažalost, Romi dok se školuju se izjašnjavaju kao Romi, koriste romske stipendije a nakon što završe škole/fakultete i zaposle se na boljim pozicijama više se ne deklariraju kao Romi. Eto nažalost i to nam se dešava”, naglašava Mešić.

Ipak  situacija u općini Gradiška, gdje je i sjedište Saveza, dosta je bolja nego u ostalim općinama i mjestima RS. U Gradišci su zaposlena 42 Roma, od čega je najveći broj u Gradskoj čistoći. Jedna Romkinja je zaposlena u bolnici. Do ovog broja zaposlenih Roma najviše se došlo zahvaljujući Mašićevom osobnom angažmanu.

Kako bi se došlo do bolje situacije za Rome, kada je u pitanju zapošljavanje, smatra da ipak treba sačekati  neka druga -bolja vremena, kada će  političari i sam državni vrh dosta ozbiljnije pristupiti ovoj problematici.

Piše: Tatjana Čalić

Izvor: BUKA

Od diskriminacije do mjesta u Općinskom vijeću

melina

Melina Halilović je Romkinja iz Visokog. U ovoj općini, jedina je predstavnica nacionalnih manjina. Njen put do uspjeha bio je trnovit, a nisu je zaobišle ni uobičajene predrasude.

Konstitutivni i ostali. Podjela svojstvena politici u životu i radu i Meline Halilović ne nalazi primjenu, a ni opravdanje.

“Ja sam trenutno jedina koja je u Općini Visoko kao predstavnica nacionalne manjine, to jeste romske nacionalne manjine. Ne želim uopće da se to nekako vezuje za moju nacionalnost. Sav moj aktivizam, angažman. Prije svega, ja sam neko tko može da doprinese mojoj zajednici. Ne samo što se tiče romske populacije. Općina Visoko sad ima nekoga tko se razumije u razne strategije, jer sam učestvovala na brojnim treninzima, seminarima…”

Sa petnaest godina ostala je bez roditelja. Mlađoj sestri jedina je podrška. A umjesto podrške za sebe, nailazila je uglavnom na predrasude…

“Dan danas djeca znaju tko je koje nacionalnosti. Na osnovu nacionalnosti su me diskriminirali – Ciganko, ti živiš u toj mahali (naselju), u toj mahali (naselju) su samo cigani…”

Sve je bilo samo vjetar u leđa. Danas nastoji da, bar u Visokom, drugi Romi ne osjete breme prefiksa “ostali”….

“Ove godine oni su pokazali da nisu pasivni. Glasali su. Odlučili su da imaju nekoga tko će da govori o problemima sa kojima se romska populacija susreće i da imaju glas tamo gdje se donose odluke. Jako je bitno je da imamo glas tamo gdje se donose odluke. Zašto da se o nama govori bez nas…”

To je pitanje zbog kojeg je i sama našla mjesto u lokalnoj politici. No samo u lokalnoj. Još je mnogo “Melina” u Bosni i Hercegovini, mnogo nesuđenih perspektivnih predsjednica, zastupnica…

Aida Hadžimusić

Izvor: N1

Obavijest o stipendiranju učenika viših razreda srednjih škola pripadnika romske nacionalne manjine u školskoj godini 2016./2017

Ministarstvo znanosti i obrazovanja, sukladno Nacionalnoj strategiji za uključivanje Roma za razdoblje od 2013. do 2020. godine, kontinuirano dodjeljuje stipendije učenicima srednjih škola pripadnicima romske nacionalne manjine. U cilju učinkovitog stipendiranja učenika viših razreda srednjih škola pripadnika romske nacionalne manjine, molimo srednje škole da nam dostave:

  1. presliku svjedodžbe o završenom razredu i
  2. uvjerenje o upisu u viši razred srednje škole za sve učenike, pripadnike romske nacionalne manjine kojima je ranije dodijeljena stipendija sukladno Odluci o dodjeli stipendije učenicima srednjih škola pripadnicima romske nacionalne manjine za školsku godinu 2015./2016. Napominjemo da se učenici srednjih škola, pripadnici romske nacionalne manjine, koji su uspješno završili razred u školskoj godini 2015./2016., a nisu ponavljači, neće morati ponovno prijavljivati na „Javni poziv polaznicima prvih razreda srednjih škola pripadnicima romske nacionalne manjine na prijavu za stipendiju Ministarstva znanosti i obrazovanja za 2016./2017. školsku godinu” koji će uskoro biti raspisan.

Dokumenti

Stipendiranje učenika viših razreda srednjih škola pripadnika romske nacionalne manjine u školskoj godini 2016./2017. (605 KB)

 

MZOS

Međimurski Romi školuju se u četrdesetima

 

vlcsnap-2016-10-21-15h03m13s0-jpg-688x388_q85_crop_upscaleMeđimurski Romi Damir i Darinka kao djeca nisu imali priliku završiti osnovnu školu, pa to nadoknađuju sa svojih četrdesetak godina. Školuju se na čakovečkom Pučkom otvorenom učilištu, u sklopu programa obrazovanja za odrasle. Godišnje se u taj program prijavljuje tristotinjak osoba, uglavnom Roma, a za njih 250 obrazovanje plaća Ministarstvo obrazovanja.

Damir ima 36 godina i ide u sedmi razred osnovne škole.

Jako je zanimljivo nakon punih 20 godina. Lijepo nam je tu, ravnatelj se jako lijepo ponaša, kao i učiteljice. Želimo završiti školu u nadi da nam bude lakše u životu. Da se možemo truditi i brinuti o svojoj djeci, kaže Damir Katalenić.

Prilika je to koju kao dijete nije imao.

Nismo imali ta prava koja sada imaju naša djeca, koja nam država pruža. Zahvalan sam za to. Nikad nismo imali knjige, pribor i teško nam je bilo učiti, dodaje.

U školskoj je klupi i Darinka, sa svojih 46 godina. Takav je običaj bio kod nas, do 15 godina i onda vas izbace iz škole, kaže Darinka Oršoš.

Oni čine samo mali dio romske populacije s nezavršenom osnovnom školom. Među registriranim nezaposlenim Romima u Međimurskoj županiji takvih je više od polovine.

U nadi da će lakše do posla, u program obrazovanja odraslih Pučkog otvorenog učilišta javlja ih se sve više.
vlcsnap-2016-10-21-15h03m55s0-jpg-688x388_q85_crop_upscale
Trenutačno ovdje imamo polaznike od prvog do petog razreda i od petog do sedmog, sad ih je oko 180 u ovim razredima, rekao je ravnatelj Pučkog otvorenog učilišta Čakovec Mario Zamudac.

Za razliku od njihove djece koja redovitu osnovnu školu polaze u sve većem broju.

U posljednje dvije godine ugodno su me iznenadili podaci o upisu Roma u srednje škole. Prošle godine 147 ih je završilo osnovnu školu, a prvi razred upisalo je 136, ističe pročelnik za društvene djelatnosti Međimurske županije Branko Sušec.

Slažu se međimurski Romi da ni to katkad nije dovoljno da nađu posao. Nerijetko zbog toga mijenjaju i prezime, kao i Damir.

To je bilo prije oko 10, 11 godina da mi možda bude u životu lakše, možda će gledati – nije Oršuš, nije Bogdan, možda po prezimenu bude bolje, priča Damir Katalenić.

No često je sve to uzalud.

 

Autor: Sara Badžek
hrt