REPUBLIKA  HRVATSKA

Savjet za nacionalne manjine

Klasa:      402-08/18-07/01

Urbroj:    50438-18-02

Zagreb,   19. studeni 2018.g.

 

                                                                 SVIM UDRUGAMA I USTANOVAMA

                                                                           NACIONALNIH MANJINA               

– svima –

 

Predmet:      OBAVIJEST O JAVNOM POZIVU I UPUTE UDRUGAMA I USTANOVAMA NACIONALNIH MANJINA ZA PRIJAVU PROGRAMA KULTURNE AUTONOMIJE PREKO INTERNETSKE APLIKACIJE ZA 2019.god.

 

Poštovani !

Savjet  za nacionalne manjine Republike Hrvatske temeljem članka 35.stavka 4. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (NN br. 155/02 i 80/10 i 93/11) objavio je 16.studenog 2018. u „Narodnim Novinama“ br.101/18 „J A V N I    P O Z I V  UDRUGAMA I USTANOVAMA NACIONALNIH MANJINA ZA PREDLAGANJE PROGRAMA ZA OSTVARIVANJE KULTURNE AUTONOMIJE IZ PODRUČJA: INFORMIRANJA I IZDAVAŠTVA, KULTURNOG AMATERIZMA I MANIFESTACIJA, PROGRAMA KOJI PROIZLAZE IZ BILATERALNIH SPORAZUMA I UGOVORA, KOJI ĆE SE SUFINANCIRATI SREDSTVIMA IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE U 2019; POTPORE ZA PROGRAME OSTVARIVANJE KULTURNE AUTONOMIJE NACIONALNIH MANJINA“

Pri utvrđivanju financijske potpore za programe ostvarivanja kulturne autonomije nacionalnih manjina iz sredstava Državnog proračuna Republike Hrvatske Savjet će primjenjivati KRITERIJE FINANCIRANJA I UGOVARANJA PROGRAMA KULTURNE AUTONOMIJE NACIONALNIH MANJINA I METODOLOGIJA PRAĆENJA I VREDNOVANJA PROVEDBE FINANCIRANIH PROGRAMA ( „Narodne Novine“ br. 105/16 ).

Povjerenstvo Savjeta za nacionalne manjine prilikom sastavljanja prijedloga Odluke o rasporedu sredstava primjenjivati će bodovnu listu i rukovoditi isključivo na temelju propisanih Kriterija financiranja i ugovaranja programa kulturne autonomije nacionalnih manjina i metodologija praćenja i vrednovanja provedbe financiranih programa ( „Narodne Novine“ br. 105/16 )., kao i dostavljenih godišnjih izvještaja o utrošku sredstava za 2018. god.

Aplikacija za prijavu programa nalazi se na službenim internetskim stranicama www.savjet.nacionalne-manjine.info

 

Prijave programa obavljaju se putem elektronske aplikacije objavljene na internetskim stranicama Savjeta za nacionalne manjine www.savjet.nacionalne-manjine.info od 26.studenog 2018.

Potvrdu prijedloga programa iz elektronske aplikacije sa potpisom odgovorne osobe za zastupanje i izjavom pod materijalnom i kaznenom odgovornošću da su upisani podaci u aplikaciji istiniti zajedno sa obaveznim prilozima :

 1. ORIGINAL UVJERENJA O NEKAŽNJAVANJU ODGOVORNIH OSOBA NE STARIJI OD MJESEC DANA
 2. FINANCIJSKI PLAN PRIHODA I RASHODA REALIZACIJE PROGRAMA ZA RASPISANO VREMENSKO RAZDOBLJE (kalendarska godina)
 3. U SLUČAJU DA UDRUGA ILI USTANOVA NACIONALNE MANJINE U ZADNJE TRI GODINE NIJE BILA SUFINANCIRANA PREKO SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE TREBA DOSTAVITI DOKAZE O DOSADAŠNJEM RADU I AKTIVNOM DJELOVANJU (fotografije sa nastupa i manifestacija, objavljenih priloga-članaka iz novina, objavljenih djela iz programa izdavaštva, tiskani časopisi iz programa informiranja i drugo sa kratkim obrazloženjem i opisom)

Potvrdu prijedloga programa iz aplikacije treba poslati sa povratnicom na adresu:

Savjet za nacionalne manjine Republike Hrvatske, Zagreb, Mesnička 23. SA NAZNAKOM „ZA JAVNI POZIV“

 • Rok za podnošenje prijedloga programa je do 24   prosinca  2018.godine.
 • NAPOMENA: UKOLIKO UDRUGA, SAVEZ/ZAJEDNICA NACIONALNIH MANJINA UZ PRIJAVU NE DOSTAVI SVE OBAVEZNE I ISPRAVNE PRILOGE U PDF FORMATU KAO I PRILOGE KOJI SE DOSTAVLJAJU U PAPIRNATOM OBLIKU SMATRAT ĆE SE DA NISU PREŠLE BODOVNI PRAG
 • MINIMALNI BODOVNI PRAG 9 BODOVA
 • MAKSIMALNI  BROJ BODOVA 36
 • BROJ BODOVA ĆE SE POVEĆATI ILI SMANJITI U RASPONU DO NAJVIŠE 4 BODA U ZAVISNOSTI OD DOSTAVLJENIH GODIŠNJIH IZVJEŠTAJA UDRUGA ZA 2017.GOD. KOJI SU SE SUFINANCIRALI PREKO SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE, ODNOSNO POVEĆATI ILI SMANJITI U RASPONU DO NAJVIŠE 2 BODA U ZAVISNOSTI OD PRILOGA BR.10

 

Prije prijave programa putem internetske aplikacije treba pripremiti u PDF formatu slijedeće dokumente:

 1. PRESLIK RJEŠENJA O UPISU U REGISTAR UDRUGA, (NAJMANJE 36 MJESECA OD OSNUTKA DO DANA OBJAVE JAVNOG POZIVA U NARODNIM NOVINAMA, ODNOSNO 24 MJESECA ZA UDRUGE KOJE SU ČLANICE SAVEZA/ZAJEDNICE)
 2. PRESLIK NOVOG STATUTA UDRUGE
 3. PRESLIK ODLUKE SA ZADNJE IZBORNE SKUPŠTINE O ODGOVORNIM OSOBA  
 4. PRESLIK UVJERENJA O NEKAŽNJAVANJU ODGOVORNIH OSOBA
 5. POPIS ČLANOVA UDRUGE I POPIS OD MINIMALNO 20 ČLANOVA DEKLARIRANIH PRIPADNIKA NACIONALNE MANJINE IZ REGISTRA BIRAČA OVJERENU OD STRANE OVLAŠTENE OSOBE ZA ZASTUPANJE (predsjednik udruge) (ZA SAVEZE/ZAJEDNICE UDRUGA POPIS ČLANICA – UDRUGE,KUD-ovi i sl.)
 6. PRESLIK UGOVORA, RJEŠENJA ILI ODLUKE O NAJMU PROSTORA UKOLIKO UDRUGA NEMA VLASTITI PROSTOR

OBRAZAC OOP/19 – BROJ MJESECI OD UPISA UDRUGE U MATIČNI REGISTAR: upisati datum prvog upisa.

Prijedlozi programa koji ne budu sastavljeni sukladno ovom pozivu kao i prijedlozi koji se ne dostave u navedenom roku, neće se razmatrati.

BODOVNA LISTA INTEGIRANA JE U APLIKACIJU I AUTOMATSKI VRŠI BODOVANJE U SKLADU SA DOSTAVLJENIM PODACIMA U PRIJAVI.

 • KONAČAN BROJ BODOVA POVJERENSTVO ĆE VERIFICIRATI – POVEĆATI ILI SMANJITI U RASPONU DO NAJVIŠE 4 BODA NAKON ŠTO DOBIJE PODATKE OD STRUČNE SLUŽBE SAVJETA VEZANO ZA GODIŠNJE IZVJEŠTAJE UDRUGA ZA 2018.GOD. KOJI SU SE SUFINANCIRALI PREKO SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE, ODNOSNO POVEĆATI ILI SMANJITI U RASPONU DO NAJVIŠE 2 BODA U ZAVISNOSTI OD PRILOGA BR.10 ZA UDRUGE KOJE SE NISU SUFUNACIRALE PREKO SAVJETA U ZADNJE TRI GODINE.

 

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK SAVJETA

Aleksandar Tolnauer-v.r.

 

O D L U K U

Klasa:022-03/18-02/08

Urbroj:50438-18-03

Zagreb, 6. prosinac 2018

Na temelju Nacionalne strategije za uključivanje Roma, za razdoblje  2013. do 2020. godine,pratećeg Akcijskog plana i Izmjena i dopuna Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2018. godinu i projekcija za 2019. i 2020. godinu od 3. prosinca 2018. godine, Savjet za nacionalne manjine na temelju članka 36. stavka 10,a u vezi s člankom 35. stavka 4.Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine“ broj 155/02 i 80/10), na 81 (telefonskoj) sjednici održanoj  6.prosinca 2018, donio je slijedeću:

O D L U K U

o raspodjeli sredstva A 732003 potpore za programe ostvarivanja kulturne autonomije nacionalnih manjina-romske nacionalne manjine, jednokratna pomoć jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave-363 Pomoći unutar općeg proračuna;3631Tekuće pomoći unutar općeg proračuna

Dodjeljuje se Općini Nedelišće iznos od 100.000,00 kuna za izradu III izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja naselja Parag, stvaranje planskih prostornih preduvjeta u k.o..Trnovec.

Dodjeljuje se Gradu Valpovu iznos od  50.000,00 kuna za sanaciju i popravak dijela ceste u ulici S.S.Kranječević , u romskom naselju .

Dodjeljuje se Gradu Kutini 150.000,00 kuna za nastavak izgradnje i opremanje doma za potrebe pripadnika romske nacionalne manjine u Radićevoj ulici u Romskom naselju.

 

Predsjednik Savjeta

Aleksandar Tolnauer,v.r.