O D L U K U

Klasa:022-03/18-02/08

Urbroj:50438-18-03

Zagreb, 6. prosinac 2018

Na temelju Nacionalne strategije za uključivanje Roma, za razdoblje  2013. do 2020. godine,pratećeg Akcijskog plana i Izmjena i dopuna Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2018. godinu i projekcija za 2019. i 2020. godinu od 3. prosinca 2018. godine, Savjet za nacionalne manjine na temelju članka 36. stavka 10,a u vezi s člankom 35. stavka 4.Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine“ broj 155/02 i 80/10), na 81 (telefonskoj) sjednici održanoj  6.prosinca 2018, donio je slijedeću:

O D L U K U

o raspodjeli sredstva A 732003 potpore za programe ostvarivanja kulturne autonomije nacionalnih manjina-romske nacionalne manjine, jednokratna pomoć jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave-363 Pomoći unutar općeg proračuna;3631Tekuće pomoći unutar općeg proračuna

Dodjeljuje se Općini Nedelišće iznos od 100.000,00 kuna za izradu III izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja naselja Parag, stvaranje planskih prostornih preduvjeta u k.o..Trnovec.

Dodjeljuje se Gradu Valpovu iznos od  50.000,00 kuna za sanaciju i popravak dijela ceste u ulici S.S.Kranječević , u romskom naselju .

Dodjeljuje se Gradu Kutini 150.000,00 kuna za nastavak izgradnje i opremanje doma za potrebe pripadnika romske nacionalne manjine u Radićevoj ulici u Romskom naselju.

 

Predsjednik Savjeta

Aleksandar Tolnauer,v.r.