Stipendiji Grada Zagreba za učenike i studente pripadnike romske nacionalne manjine

Natječaj za dodjelu Stipendije grada Zagreba za studente pripadnike romske nacionalne manjine za akademsku godinu 2016./2017.

12.10.2016
Na temelju članka 10. Odluke o Stipendiji Grada Zagreba za učenike i studente pripadnike romske nacionalne manjine (Službeni glasnik Grada Zagreba 15/12, 17/12, 20/13 i 21/14, 22/15, 3/16 – pročišćeni tekst)
gradonačelnik Grada Zagreba
raspisuje
NATJEČAJ
ZA DODJELU STIPENDIJE GRADA ZAGREBA ZA STUDENTE
PRIPADNIKE ROMSKE NACIONALNE MANJINE ZA AKADEMSKU GODINU 2016./2017.
1. Za akademsku godinu 2016./2017. studentima će se dodijeliti najviše 10 stipendija.
2. Pravo sudjelovanja na Natječaju za dodjelu Stipendije Grada Zagreba imaju studenti koji ispunjavaju sljedeće opće uvjete:
•          da su državljani Republike Hrvatske;
•          da imaju prijavljeno prebivalište u Gradu Zagrebu neprekidno zadnjih pet godina;
•          da su pripadnici romske nacionalne manjine prema popisu birača;
•          da nisu stariji od 26 godina;
•          da nisu, osim iz opravdanih razloga (što se dokazuje vjerodostojnom medicinskom dokumentacijom) ponavljali godinu studija;
•          da su redoviti studenti preddiplomskog i diplomskog studija, odnosno integriranog preddiplomskog i diplomskog studija te stručnog preddiplomskog studija, odnosno specijalističkog diplomskog stručnog studija u Gradu Zagrebu;
•          da su završili prethodne godine studija u Gradu Zagrebu;
•          da su završili srednju školu s prosjekom ocjena od najmanje 3,0 ako Stipendiju traže za 1. godinu studija
•          da su prethodnu godinu studija završili s prosjekom ocjena od najmanje 3,0;
•          da nisu apsolventi;
•          da nisu studenti privatnih studija.
3. Stipendija Grada Zagreba dodjeljuje se za akademsku godinu 2016./2017., računajući od 1. listopada 2016. Iznos Stipendije utvrđuje se u visini 50 % prosječne neto plaće u Gradu Zagrebu za razdoblje siječanj – kolovoz 2016. godine.
4. Kriteriji za utvrđivanje liste kandidata za dodjelu Stipendije Grada Zagreba su uspjeh na studiju, postignuti rezultati u struci tijekom studija te ranije korištenje Stipendije.
5. Natječaj traje 15 dana.
Molbe za dodjelu Stipendije dostavljaju se poštom preporučeno u roku 15 dana od dana objave Natječaja u Večernjem listu i na web stranici Grada Zagreba na adresu: Gradski ured za obrazovanje, kulturu i sport, 10000 Zagreb, Ilica 25, s naznakom “za natječaj za dodjelu Stipendije Grada Zagreba studentima pripadnicima romske nacionalne manjine” ili se predaju na istoj adresi u sobi 62, III kat.
Molbe se dostavljaju isključivo na obrascima prijave koji se nalaze u prilogu Natječaja objavljenog na www.zagreb.hr, a mogu se preuzeti i u Gradskom uredu za obrazovanje, kulturu i sport, Zagreb, Ilica 25, soba 62.
Uz molbu za dodjelu Stipendije Grada Zagreba za studente pripadnike romske nacionalne manjine potrebno je priložiti:
1) rodni list u izvorniku ne stariji od mjesec dana,
2) domovnicu (preslika),
3) uvjerenje o prebivalištu u izvorniku, ne starije od mjesec dana,
4) ovjerenu potvrdu iz popisa birača izdanu od strane nadležnog tijela (u izvorniku),
5) potvrdu o upisu na studij u akademskoj godini 2016./2017.,
6) prijepis ocjena svih završenih godina studija, odnosno svjedodžbu završnog razreda srednje škole,
7) dokaz o osvojenim nagradama na državnim i međunarodnim natjecanjima, o dobivenoj dekanovoj ili rektorovoj nagradi,
8) životopis.
6. Prijedlog liste kandidata za dodjelu Stipendije Grada Zagreba bit će objavljen na oglasnim pločama područnih ureda Gradske uprave i web stranici Grada Zagreba u roku od 60 dana od dana isteka roka za podnošenje molbi.
U roku od osam dana od dana objavljivanja prijedloga liste kandidata svaki kandidat može podnijeti pisani prigovor na prijedlog liste.
Prigovor na prijedlog liste podnosi se gradonačelniku Grada Zagreba putem Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i sport.
7.  Gradonačelnik Grada Zagreba utvrđuje konačnu listu kandidata za dodjelu Stipendije.
Na temelju konačne liste kandidata za dodjelu Stipendije sa stipendistom se potpisuje ugovor o korištenju Stipendije.
U vrijeme sklapanja ugovora o korištenju Stipendije i za vrijeme njegova trajanja kandidat, odnosno korisnik Stipendije ne može primati niti jednu drugu stalnu novčanu stipendiju.