Poziv za iskazivanje interesa mladih Roma za sudjelovanje u organizaciji uvodne konferencije Nacionalne platforme za uključivanje Roma

Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, uz potporu Europske komisije organizira uvodnu konferenciju Nacionalne platforme za uključivanje Roma 12. srpnja 2016. godine u Zagrebu.

Jedan od ciljeva Nacionalne platforme jest jačanje suradnje lokalnih i regionalnih dionika, osobito samih pripadnika romske nacionalne manjine te posvećenost ishodima procesa integracije Roma. U okviru projekta nastavit će se osnaživati mlade Rome i Romkinje za aktivno sudjelovanje u provedbi Nacionalne strategije za uključivanje Roma za razdoblje 2013. do 2020.

Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina poziva pripadnike/ce romske nacionalne manjine da se prijave za sudjelovanje u organizaciji uvodne konferencije Nacionalne platforme za Rome.

Na temelju dostavljenih prijava, Ured će izabrati 4 kandidata/kandidatkinje s kojima će sklopiti ugovor o djelu ili studentski ugovor za obavljanje poslova organizacije uvodne konferencije u trajanju od jednog dana.

Uvjet za prijavu je srednja stručna sprema. Uz kratki životopis, svi prijavitelji moraju priložiti pismo motivacije za sudjelovanje u organizaciji uvodne konferencije Nacionalne platforme

Prijave se podnose u elektroničkom obliku na e-mail adresu: ured@uljppnm.vlada.hr.

Rok za dostavu prijava je ponedjeljak, 4. srpnja 2016. godine., u 12:00 sati te prijave zaprimljene nakon tog roka neće biti uzete u obzir.

Razgovori s kandidatima/kandidatkinjama će se obaviti 5. i 6. srpnja, a izabrani kandidati/kandidatkinje će biti obaviješteni o izboru 7. srpnja 2016.

Izvor: Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina