Mladi Romi protiv nasilja i diskriminacije

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Udruga žena Romkinja Hrvatske «Bolja Budućnost» održala je 12.12.2015 do 13.12.2015 god. u Terme Jezerčice seminar za mlade Romkinje i Rome na temi «Nasilje među vršnjacima», predrasude i diskriminacija. Na seminaru sudjelovali su mladi iz Bjelovara, Siska i Zagreba.
Seminar je namijenjen mladim Romima koja udruga žena Romkinja hrvatske želi osvijestiti o predrasudama i diskriminacije te o problemu vršnjačkog nasilja kroz verbalno, fizičko, seksualno i elektroničko nasilje koje je danas sve više prisutno u školama i među mladima.
Cilj seminara i projekta su osvijestiti mlade Rome i razviti kompetencije za prepoznavanje predrasude i diskriminacije te prepoznavanje svih oblika vršnjačkog nasilja, nasilju u partnerskim vezama, prepoznavanju nasilja među vršnjacima i vršnjakinjama, te načinima kako preventivno djelovati na vršnjačko nasilje i kome se obratit za pomoć.
Tijekom prvog dana u prvom djelu učesnici su upoznati sa pojmom predrasude i diskriminacija koja može biti: neposredna (ukoliko vam je zabranjen ulazak u neki objekat, ili niste usluženi zbog nekih vaših osobnih karakteristika); posredna (kada se naizgled neutralnim propisima ili postupcima određena grupa stavlja u neravnopravan položaj). Sudionici su upoznati su oblicima diskriminacije koje su i spolno uznemiravanje, mobbing, segregacija i poticanje na diskriminaciju.
Predrasude koje određeni ljudi imaju te stvaranje suda unaprijed, donošenje odluke o nekoj osobi ili grupi ljudi kao što su npr. Romi bez odgovarajućeg znanja o njima. Stereotipi i predrasude mogu imati svoju pozitivnu funkciju no najčešće su negativni. Problem nastaje kada ljudi ne prihvaćaju nove ideje, odnose ili ljude što može dovesti do negativnih stavova, misli, emocija ili ponašanja prema različitom i nepoznatom. Takvi negativni postupci mogu se očitovati u vidu diskriminacije.
Nakon toga su sudionici podijeljeni u dvije grupe te su morali napravit u kojoj su kategoriji bili diskriminirani npr. ( u obrazovanju, …), Nakon toga morali su napisat koji je razlog i zbog čega im se to desilo i na kraju su sudionici trebali smisliti rješenje tog problema kako su ga mislili riješiti. Nakon prezentiranje ovih grupa uslijedila je interaktivna diskusija o tome kako je netko doživio diskriminaciju na koji način, koja su rješenje smislili i dali je to rješenje najbolji način i rezultat.
Drugi dio seminara učesnici su upoznati sa vrstama nasilja među mladima te koji oblici nasilja postoje grupa je sa zanimanjem pratila. Znali su što je fizičko nasilje i seksualno nasilje, ali mnogi nisu znali da postoji ekonomsko, psihičko, seksualno uznemiravanje i dr.
Sudionici su kroz “igranje uloga”, u grupe radili na scenama nasilja (fizičko, psihološko, seksualno i ekonomsko), dok je druga grupa radila na “scene nasilnog komuniciranja”, i preoblikovala u nenasilnu komunikaciju i razrješenje sukoba.
Svaka grupa je svoj dio prihvatila ozbiljno i odradila. Cilj tih radionica je bilo da svaki sudionik osjeti jednu vrstu nasilja, kako su se osjećali u tom trenutku, što misle i kako bi oni to riješili. Kroz diskusiju imali smo priliku saslušati njihovo mišljenje o nasilju, što nasilje znači za njih, da li postoji nasilje u njihovoj obitelji i sl.

Sudionici su osmišljavali kampanju.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Učesnici su radili u grupama te na kraju seminara osmislili su osnovati kampanju protiv nasilja i diskriminacije, dali naziv kampanje, što bi kampanja radila, kako bi je promovirali i putem čega.
Obadvije grupe su smislile i prezentirale svoju kampanju. te se na kraju vodila rasprava da li bi ta kampanja uspjela.

Na pitanje sudionicima što je moglo ovaj seminar učiniti korisnijom i zanimljivijem (otvoreno pitanje)? Odgovorili su da im je veoma zanimljiva tema i da bi željeli češće ovakve seminare kako bi stekli novo znanje i iskustvo u rješavanju nasilja.

Sudionici seminara bili su iznimno zainteresirani za tematiku koja im je predstavljena i motivirani su za rad te se iskreno nadamo da će im iskustva i stečena znanja na ovoj edukaciji biti od pomoći i koristi ne samo u njihovom daljnjem profesionalnom radu sa mladima, već i u njihovim privatnim životima.

Memedi.E